Aktualności

Czwarta księga Mojżeszowa 1-4

Czwarta księga Mojżeszowa 1-4

Fragment na dziś

CZWARTA KSIĘGA MOJŻESZOWA

Rozdział 1

Lcb 1:1 Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy:
Lcb 1:2 Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,
Lcb 1:3 Wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej od dwudziestego roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów ty i Aaron,
Lcb 1:4 A z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia. Będą oni naczelnikami rodów.
Lcb 1:5 A te są imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena Elisur, syn Szedeura;
Lcb 1:6 Z Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja;
Lcb 1:7 Z Judy Nachszon, syn Amminadaba;
Lcb 1:8 Z Issachara Netanael, syn Suara;
Lcb 1:9 Z Zebulona Eliab, syn Chelona;
Lcb 1:10 Co się tyczy synów Józefa, to z Efraima Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa Gamliel, syn Pedasura;
Lcb 1:11 Z Beniamina Abidan, syn Gideoniego;
Lcb 1:12 Z Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja;
Lcb 1:13 Z Aszera Pagiel, syn Ochrana;
Lcb 1:14 Z Gada Eliasaf, syn Deuela;
Lcb 1:15 Z Naftaliego Achira, syn Enana.
Lcb 1:16 Ci są powołani przez zbór na książąt rodów ojcowskich, na dowódców tysięcznych oddziałów izraelskich.
Lcb 1:17 A Mojżesz i Aaron sprowadzili tych mężów, wyznaczonych imiennie,
Lcb 1:18 I pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, głowa po głowie,
Lcb 1:19 Jak Pan nakazał Mojżeszowi; a tak dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj.
Lcb 1:20 Było zaś synów Rubena, pierworodnego Izraela, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:21 Spisanych z plemienia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset;
Lcb 1:22 Synów Symeona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:23 Spisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;
Lcb 1:24 Synów Gada, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:25 Spisanych z plemienia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt;
Lcb 1:26 Synów Judy, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:27 Spisanych z plemienia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset;
Lcb 1:28 Synów Issachara, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:29 Spisanych z plemienia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta;
Lcb 1:30 Synów Zebulona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:31 Spisanych z plemienia Zebulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta;
Lcb 1:32 Synów Józefa, mianowicie synów Efraima, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:33 Spisanych z plemienia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset;
Lcb 1:34 Synów Manassesa, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:35 Spisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwieście;
Lcb 1:36 Synów Beniamina, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:37 Spisanych z plemienia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta;
Lcb 1:38 Synów Dana, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:39 Spisanych z plemienia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset;
Lcb 1:40 Synów Asera, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej.
Lcb 1:41 Spisanych z plemienia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset;
Lcb 1:42 Synów Naftaliego, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,
Lcb 1:43 Spisanych z plemienia Naftaliego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
Lcb 1:44 To są spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Aaron, i książęta izraelscy w liczbie dwunastu mężów, po jednym mężu z każdego rodu.
Lcb 1:45 A było wszystkich spisanych synów izraelskich, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,
Lcb 1:46 Było tych wszystkich spisanych sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.
Lcb 1:47 Lecz Lewici, według pochodzenia swego rodu, nie zostali wraz z nimi spisani.
Lcb 1:48 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
Lcb 1:49 Zaiste, nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów,
Lcb 1:50 Lecz wyznacz Lewitów do służby w Przybytku Świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali.
Lcb 1:51 A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą Lewici, w czasie obozowania zaś przybytek ustawią Lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć.
Lcb 1:52 Synowie izraelscy obozować będą, każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze, według swoich zastępów.
Lcb 1:53 Lewici zaś będą obozować wokół Przybytku Świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich; Lewici będą więc pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.
Lcb 1:54 Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi.

Rozdział 2

Lcb 2:1 I przemówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowy:
Lcb 2:2 Synowie izraelscy będą stawać obozem, każdy przy swoim sztandarze, przy znakach swoich rodów. Stawać będą osobno wokoło Namiotu Zgromadzenia.
Lcb 2:3 Od strony wschodniej stanie obozem pod sztandarem swojego obozu plemię Judy według swoich zastępów. Wodzem zaś synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba.
Lcb 2:4 Jego zaś zastęp spisanych liczy siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset.
Lcb 2:5 Obok niego stanie obozem plemię Issachara, wodzem zaś synów Issachara będzie Netanel, syn Suara;
Lcb 2:6 Jego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
Lcb 2:7 Następnie plemię Zebulona, wodzem zaś synów Zebulona będzie Eliab, syn Chelona;
Lcb 2:8 Jego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.
Lcb 2:9 Wszystkich spisanych w obozie Judy jest sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta według ich zastępów. Ci wyruszać będą jako pierwsi.
Lcb 2:10 Sztandar obozu Rubena stanie od strony południowej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura.
Lcb 2:11 Jego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści sześć tysięcy pięćset.
Lcb 2:12 Obok niego stanie obozem plemię Symeona. Wodzem zaś synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja.
Lcb 2:13 Jego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.
Lcb 2:14 Następnie plemię Gada, wodzem zaś synów Gada będzie Eljasaf, syn Reuela.
Lcb 2:15 Jego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.
Lcb 2:16 Wszystkich spisanych w obozie Rubena jest sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt według ich zastępów. Oni będą wyruszać jako drudzy.
Lcb 2:17 Następnie wyruszy Namiot Zgromadzenia z obozem Lewitów w pośrodku obozów. Jak będą obozować, tak będą wyruszać, każdy pod swoim sztandarem na swoim miejscu.
Lcb 2:18 Sztandar obozu Efraima stanie od strony zachodniej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda;
Lcb 2:19 Jego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści tysięcy pięćset.
Lcb 2:20 Obok niego plemię Manassesa, wodzem zaś synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedasura;
Lcb 2:21 Jego zaś zastęp spisanych liczy trzydzieści dwa tysiące dwieście.
Lcb 2:22 Następnie plemię Beniamina, wodzem zaś synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego;
Lcb 2:23 Jego zaś zastęp spisanych liczy trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
Lcb 2:24 Wszystkich spisanych w obozie Efraima jest sto osiem tysięcy sto według ich zastępów. Oni wyruszać będą jako trzeci.
Lcb 2:25 Sztandar obozu Dana stanie od strony północnej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszaddaja;
Lcb 2:26 Jego zaś zastęp spisanych liczy sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset.
Lcb 2:27 Obok niego plemię Asera. Wodzem zaś synów Asera będzie Pagiel, syn Ochrana;
Lcb 2:28 Jego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści jeden tysięcy pięćset.
Lcb 2:29 Następnie plemię Naftaliego. Wodzem zaś synów Naftaliego będzie Achira, syn Enana;
Lcb 2:30 Jego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
Lcb 2:31 Wszystkich spisanych w obozie Dana jest sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset. Oni wyruszać będą jako ostatni za swoimi sztandarami.
Lcb 2:32 To są spisani z synów izraelskich według ich rodów. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów jest sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.
Lcb 2:33 Lewici jednak nie zostali spisani wśród synów izraelskich, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Lcb 2:34 Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi, tak stawali pod swoimi sztandarami i tak wyruszali, każdy w swojej rodzinie razem ze swoim rodem.

Rozdział 3

Lcb 3:1 A oto rodowód Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan przemawiał do Mojżesza na górze Synaj:
Lcb 3:2 Oto imiona synów Aarona: pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar i Itamar;
Lcb 3:3 To są imiona synów Aarona; namaszczonych kapłanów, których poświęcił, aby byli kapłanami.
Lcb 3:4 Lecz Nadab i Abihu zginęli przed Panem, gdy ofiarowali przed Panem na pustyni Synaj inny ogień, którego im nie nakazał; a nie mieli synów, pełnili więc służbę kapłańską przy Aaronie, ojcu swoim, Eleazar i Itamar.
Lcb 3:5 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
Lcb 3:6 Każ zbliżyć się plemieniu Lewiego i stanąć przed Aaronem, kapłanem, aby mu usługiwali
Lcb 3:7 I aby pilnowali tego wszystkiego, o co troszczyć się ma on i cały zbór odnośnie Namiotu Zgromadzenia, pełniąc służbę w przybytku,
Lcb 3:8 I aby pilnowali wszystkich sprzętów Namiotu Zgromadzenia i tego wszystkiego, o co troszczyć się mają synowie izraelscy, pełniąc służbę w przybytku.
Lcb 3:9 Lewitów oddasz Aaronowi i jego synom; będą mu oni całkowicie oddani jako dar od synów izraelskich,
Lcb 3:10 Aarona zaś i jego synów ustanowisz, aby strzegli swego kapłaństwa, a obcy, który się zbliży, poniesie śmierć.
Lcb 3:11 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
Lcb 3:12 Oto Ja wziąłem Lewitów spośród synów izraelskich w zamian za każdego pierworodnego, otwierającego łono macierzyńskie u synów izraelskich, toteż do mnie należeć będą Lewici,
Lcb 3:13 Gdyż do mnie należy każdy pierworodny. W dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem sobie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka do bydlęcia. Do mnie należeć będą; Jam jest Pan.
Lcb 3:14 I przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowy:
Lcb 3:15 Spisz synów Lewiego według ich rodów i szczepów. Wszystkich mężczyzn w wieku od miesiąca wzwyż spiszesz.
Lcb 3:16 I spisał ich Mojżesz zgodnie ze słowem Pana, jak mu nakazano.
Lcb 3:17 A oto synowie Lewiego według swoich imion: Gerszon, Kehat i Merari.
Lcb 3:18 A oto imiona synów Gerszona według ich rodzin: Libni i Szimei.
Lcb 3:19 A synowie Kehata według ich rodzin: Amram, Jishar, Chebron i Uzziel.
Lcb 3:20 Synowie zaś Merariego według ich rodzin: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego według ich rodów.
Lcb 3:21 Od Gerszona pochodzi rodzina Libnitów i rodzina Szimeitów; to są rodziny Gerszonitów.
Lcb 3:22 Liczba spisanych mężczyzn, wszystkich od miesiąca wzwyż, wynosiła siedem tysięcy pięćset.
Lcb 3:23 Rodziny Gerszonitów obozować będą za przybytkiem po stronie zachodniej.
Lcb 3:24 Wodzem zaś rodu Gerszonitów będzie Eliasaf, syn Laela.
Lcb 3:25 Pod strażą Gerszonitów w Namiocie Zgromadzenia będzie przybytek i namiot, jego okrycie, zasłona u wejścia do Namiotu Zgromadzenia,
Lcb 3:26 Zasłony dziedzińca, zasłona u wejścia na dziedziniec, który otacza wokół przybytek i ołtarz, oraz jego sznury wraz z całym jego urządzeniem.
Lcb 3:27 Od Kehata zaś pochodzi rodzina Amramitów i rodzina Jisharytów, rodzina Chebronitów i rodzina Uzzielitów. To są rodziny Kehatytów.
Lcb 3:28 Liczba wszystkich mężczyzn, od miesiąca wzwyż, wynosiła osiem tysięcy sześćset pełniących służbę w świątyni.
Lcb 3:29 Rodziny synów Kehata obozować będą po południowej stronie przybytku.
Lcb 3:30 Wodzem zaś rodzin Kehatytów będzie Elisafan, syn Uzziela.
Lcb 3:31 Pod strażą ich będzie skrzynia, stół, świecznik, ołtarze, święte sprzęty, potrzebne do pełnienia służby, i zasłona wraz z jej obsługą.
Lcb 3:32 Wodzem przywódców Lewitów będzie Eleazar, syn Aarona, kapłana; on będzie miał nadzór nad pełniącymi służbę w świątyni.
Lcb 3:33 Od Merariego pochodzi rodzina Machlitów i rodzina Muszytów. To są rodziny Merarytów.
Lcb 3:34 A liczba spisanych u nich mężczyzn, wszystkich od miesiąca wzwyż, wynosiła sześć tysięcy dwieście.
Lcb 3:35 Wodzem zaś rodu Merarytów będzie Suriel, syn Abichaila; obozować oni będą po północnej stronie przybytku.
Lcb 3:36 Pod nadzorem i strażą Merarytów będą deski przybytku, jego zasuwy, jego słupy, jego podstawy i wszystkie jego sprzęty wraz z całym jego urządzeniem,
Lcb 3:37 Słupy wokoło dziedzińca, ich podstawy, ich kołki oraz ich sznury.
Lcb 3:38 Przed przybytkiem zaś, na przedzie, więc przed Namiotem Zgromadzenia po stronie wschodniej obozować będą Mojżesz i Aaron ze swymi synami, pełniącymi straż przy świątyni za synów izraelskich; obcy zaś, który się zbliży, poniesie śmierć.
Lcb 3:39 Wszystkich zaś spisanych Lewitów, których spisał Mojżesz i Aaron według ich rodzin, zgodnie z rozkazem Pana, wszystkich mężczyzn, od miesiąca wzwyż, było dwadzieścia dwa tysiące.
Lcb 3:40 I rzekł Pan do Mojżesza: Spisz wszystkich pierworodnych mężczyzn u synów izraelskich, od miesiąca wzwyż i sporządź ich imienny spis.
Lcb 3:41 Lewitów zaś wyodrębnisz jako moją wyłączną własność, bom Ja jest Pan, w zamian za wszystkich pierworodnych z synów izraelskich, a bydło Lewitów w zamian za wszelkie pierworodne wśród bydła synów izraelskich.
Lcb 3:42 I spisał Mojżesz, jak mu nakazał Pan, wszystkich pierworodnych wśród Izraelitów.
Lcb 3:43 A wszystkich spisanych pierworodnych mężczyzn od miesiąca wzwyż, według liczby imion było dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy.
Lcb 3:44 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
Lcb 3:45 Wyodrębnij dla mnie Lewitów jako moją wyłączną własność w zamian za wszystkich pierworodnych wśród synów izraelskich, a bydło Lewitów w zamian za ich bydło. Lewici będą należeć do mnie, bom Ja jest Pan.
Lcb 3:46 A jako okup za owych dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych spośród synów izraelskich, którzy przewyższają liczbę Lewitów,
Lcb 3:47 Weź po pięć sykli na głowę, weźmiesz zaś według sykla świątynnego, po dwadzieścia ger za sykl;
Lcb 3:48 Pieniądze te dasz Aaronowi i jego synom jako okup za tych, którzy są nadwyżką liczbową.
Lcb 3:49 Mojżesz wziął pieniądze okupu za tych, którzy przewyższali liczbę okupionych przez Lewitów.
Lcb 3:50 Za pierworodnych synów izraelskich wziął tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć sykli według sykla świątynnego.
Lcb 3:51 Pieniądze okupu dał Mojżesz Aaronowi i jego synom zgodnie z poleceniem Pana, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

Rozdział 4

Lcb 4:1 I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy:
Lcb 4:2 Zrób spis synów Kehata spośród synów Lewiego, według ich rodzin i szczepów,
Lcb 4:3 Od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, aby wykonywali pracę w Namiocie Zgromadzenia.
Lcb 4:4 A do służby synów Kehata w Namiocie Zgromadzenia należeć będzie troska o rzeczy najświętsze:
Lcb 4:5 Gdy obóz będzie miał ruszyć, wejdzie Aaron ze swoimi synami, zdejmą zakrywającą zasłonę i owiną w nią Skrzynię Świadectwa,
Lcb 4:6 Następnie położą na niej okrycie ze skór borsuczych, a na nim rozciągną sukno z błękitnej purpury i założą drążki.
Lcb 4:7 Również na stół pokładny nałożą sukno z błękitnej purpury i położą na nim misy i czasze, puchary i dzbany do ofiar z płynów; także stałe chleby pokładne będą na nim.
Lcb 4:8 Potem rozciągną na nich sukno karmazynowe i przykryją to okryciem ze skór borsuczych, i założą drążki.
Lcb 4:9 Następnie wezmą sukno z błękitnej purpury i przykryją świecznik do oświetlania wraz z jego lampami, szczypcami, popielnicami i wszystkimi naczyniami na olej, których się przy nim używa.
Lcb 4:10 Nałożą też na niego i na wszystkie jego przybory okrycie ze skór borsuczych i umieszczą na noszach;
Lcb 4:11 Następnie zaś rozciągną nad złotym ołtarzem sukno z błękitnej purpury i przykryją go okryciem ze skór borsuczych, i założą drążki.
Lcb 4:12 Potem wezmą wszystkie naczynia, których się używa w świątyni do służby Bożej, i włożą w sukno z błękitnej purpury, i przykryją je okryciem ze skór borsuczych, i umieszczą na noszach.
Lcb 4:13 Następnie oczyszczą ołtarz z popiołu i rozciągną na nim sukno z czerwonej purpury,
Lcb 4:14 Umieszczą na nim wszystkie jego przybory, których się przy nim używa, popielnicę, widełki, łopatki, kropielnice, wszystkie naczynia ołtarzowe, i rozciągną na nim okrycie ze skór borsuczych, i założą drążki.
Lcb 4:15 Gdy tedy obóz będzie miał ruszyć, Aaron ze swoimi synami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią Kehatyci, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba synów Kehata przy Namiocie Zgromadzenia.
Lcb 4:16 Eleazar zaś, syn kapłana Aarona, będzie czuwał nad olejem do świecznika, wonnym kadzidłem, stałą ofiarą z pokarmów i olejem do namaszczania. Będzie również czuwał nad całym przybytkiem i wszystkim, co w nim jest ze świętych sprzętów i naczyń.
Lcb 4:17 I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy:
Lcb 4:18 Nie dopuśćcie, by plemię rodowe Kehatytów zostało wytracone spośród Lewitów,
Lcb 4:19 A raczej dołóżcie starań, aby utrzymali się przy życiu i nie poginęli; gdy przystępować będą do przenajświętszego, niech Aaron i jego synowie przyjdą i wyznaczą każdemu z nich, co ma robić i co ma nosić.
Lcb 4:20 Niech jednak nie przychodzą, aby przyglądać się rozbiórce tego, co święte, aby nie poginęli.
Lcb 4:21 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
Lcb 4:22 Zrób także spis wszystkich Gerszonitów, według ich szczepów i rodzin,
Lcb 4:23 Od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia spiszesz ich, wszystkich zdatnych do służby, aby wykonywali pracę w Namiocie Zgromadzenia.
Lcb 4:24 A do służby rodu Gerszonitów, którą pełnić i wykonywać będą, należy:
Lcb 4:25 Nosić będą zasłony przybytku i Namiot Zgromadzenia, jego okrycie i okrycie borsucze, które jest na nim z wierzchu, i zasłonę wejścia do Namiotu Zgromadzenia
Lcb 4:26 Oraz zasłony dziedzińca, zasłonę bramy wejściowej na dziedziniec okalający przybytek i ołtarz wokoło, ich sznury i wszystkie narzędzia do pracy przy nich. Wszystko, co ma być przy nich zrobione, niech oni robią.
Lcb 4:27 Wszelka służba Gerszonitów, odnośnie tego, co mają nosić, jak i tego, co mają robić, odbywać się będzie według rozkazu Aarona i jego synów. Wyznaczcie im dokładnie to, co mają nosić.
Lcb 4:28 Taka jest służba rodu Gerszonitów przy Namiocie Zgromadzenia. Nadzór zaś nad nimi sprawować będzie Itamar, syn kapłana Aarona.
Lcb 4:29 Spisz również Merarytów, według ich rodzin i szczepów,
Lcb 4:30 Od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia spiszesz ich, wszystkich zdatnych do pełnienia służby w Namiocie Zgromadzenia.
Lcb 4:31 A takie będzie ich zadanie w całej ich służbie w Namiocie Zgromadzenia: Będą nosić deski przybytku i jego rygle, jego słupy i jego podstawy,
Lcb 4:32 Słupy otaczające dziedziniec i ich podstawy, kołki i sznury oraz wszystkie ich sprzęty i wszystko, co do tej służby należy. Spiszecie według nazw sprzęty, których noszenie będzie ich zadaniem.
Lcb 4:33 Taka będzie służba rodzin Merarytów przy wszelkiej ich pracy w Namiocie Zgromadzenia, pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona.
Lcb 4:34 Mojżesz i Aaron, i książęta zboru spisali Kehatytów według ich rodzin i szczepów
Lcb 4:35 Od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, do pracy w Namiocie Zgromadzenia.
Lcb 4:36 Było ich spisanych według rodzin dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt.
Lcb 4:37 Są to spisani z rodzin Kehatytów wszyscy pełniący służbę w Namiocie Zgromadzenia, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana, przekazanym przez Mojżesza.
Lcb 4:38 A spisanych Gerszonitów, według ich rodzin i szczepów
Lcb 4:39 Od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, do pracy w Namiocie Zgromadzenia,
Lcb 4:40 Spisanych według ich rodzin, w ich szczepach było dwa tysiące sześćset trzydzieści.
Lcb 4:41 To są spisani z rodzin Gerszonitów, wszyscy pełniący służbę w Namiocie Zgromadzenia, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana,
Lcb 4:42 A spisanych z rodzin Merarytów, według ich rodzin, w ich szczepach
Lcb 4:43 Od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, do pracy w Namiocie Zgromadzenia,
Lcb 4:44 Spisanych według ich rodzin było trzy tysiące dwieście.
Lcb 4:45 To są spisani z rodzin Merarytów, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana, przekazanym przez Mojżesza.
Lcb 4:46 Wszystkich spisanych Lewitów, których spisał Mojżesz i Aaron, i książęta izraelscy, według ich rodzin i szczepów
Lcb 4:47 Od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do wykonywania pracy i do noszenia ciężarów przy Namiocie Zgromadzenia
Lcb 4:48 Było spisanych osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt.
Lcb 4:49 Zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza przeznaczono każdego z osobna do jego służby i do noszenia jego ciężarów, tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi.