Aktualności

Księga Jozuego 11-15

Księga Jozuego 11-15

Fragment na dziś

KSIĘGA JOZUEGO

Rozdział 11

Joz 11:1 A gdy Jabin, król Chasoru, usłyszał o tym, posłał wiadomość do Jobaba, króla Madonu, do króla Szimronu, do króla Achszafu
Joz 11:2 I do królów, którzy mieszkali na północy, w górach i w stepie na południe od Kinneret, na nizinie i w pasmach górskich koło Dor na zachodzie,
Joz 11:3 Do Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie, i do Amorejczyków, i Chetejczyków, i Peryzyjczyków, i Jebuzejczyków u stóp Hermonu w ziemi Mispa.
Joz 11:4 A oni wyruszyli z całym swoim wojskiem, lud liczny, jak piasek na brzegu morskim, mając koni i wozów bardzo wiele.
Joz 11:5 Wszyscy ci królowie skupili swoje siły, wyruszyli i stanęli razem obozem nad wodami Merom, aby walczyć przeciwko Izraelowi.
Joz 11:6 I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, bo jutro o tej porze sprawię, że wszyscy padną trupem przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a wozy ich spalisz w ogniu.
Joz 11:7 A gdy Jozue i wszyscy jego wojownicy podeszli niepostrzeżenie ku nim nad wody Merom i napadli na nich,
Joz 11:8 Pan wydał ich w ręce Izraelitów i rozgromili ich, i ścigali aż po Wielki Sydon i aż po Misrefot-Maim, i aż po dolinę Mispe na wschodzie. Rozgromili ich tak, że nikt z nich nie pozostał przy życiu.
Joz 11:9 I postąpił z nimi Jozue tak, jak mu nakazał Pan; konie ich okulawił, a wozy ich spalił w ogniu.
Joz 11:10 W tym czasie Jozue zawrócił i zajął Chasor, a jego króla zabił mieczem; Chasor bowiem było poprzednio stolicą wszystkich tych królestw.
Joz 11:11 Pobili ostrzem miecza i wytracili jako obłożone klątwą wszystko, co w nim żyło; nic nie zachowało się przy życiu, Chasor zaś kazał spalić w ogniu.
Joz 11:12 Jozue zajął także wszystkie miasta tych królów, wziął do niewoli wszystkich ich królów, pobił ich ostrzem miecza i wytracił jako obłożonych klątwą, jak nakazał Mojżesz, sługa Pana.
Joz 11:13 Izrael nie spalił natomiast żadnego z miast, położonych na wzgórzach, z wyjątkiem Chasoru; jedynie to kazał Jozue spalić.
Joz 11:14 Wszystkie łupy z tych miast oraz bydło zabrali synowie izraelscy dla siebie, wszystkich ludzi zaś pobili ostrzem miecza aż do zupełnego ich wytępienia, nie pozostawiając nikogo przy życiu.
Joz 11:15 Jak Pan nakazał swemu słudze Mojżeszowi, tak Mojżesz nakazał Jozuemu i tak Jozue postąpił; nie zaniechał niczego z tego wszystkiego, co Pan nakazał Mojżeszowi.
Joz 11:16 Tak zajął Jozue tę ziemię, góry i cały kraj południowy, całą ziemię Goszen, nizinę i step, pogórze izraelskie i jego niziny,
Joz 11:17 Od Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru aż po Baal-Gad w dolinie Libanu u stóp pasma górskiego Hermonu, a wszystkich ich królów pojmał i wytracił.
Joz 11:18 Wojna, którą prowadził Jozue ze wszystkimi tymi królami, była długotrwała.
Joz 11:19 Nie było miasta, które by zawarło pokój z synami izraelskimi, oprócz Chiwwijczyków, mieszkających w Gibeonie; wszystkie inne wzięli w walce orężnej.
Joz 11:20 Bo Pan to sprawił, że serce ich było harde, tak iż prowadzili wojnę z Izraelem, aby obłożył ich klątwą i aby nie było dla nich litości, lecz aby ich wytracono, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Joz 11:21 W owym czasie wyruszył Jozue i wytępił Anakitów z okolic górzystych, z Hebronu, z Debiru, z Anabu, z całego pogórza judzkiego i z całego pogórza izraelskiego. Jozue obłożył ich klątwą wraz z ich miastami.
Joz 11:22 Anakici nie uchowali się w ziemi izraelskiej; utrzymali się tylko w Gazie, w Gat i w Aszdodzie.
Joz 11:23 W ten sposób Jozue zajął całą ziemię, zgodnie z tym wszystkim, co Pan mówił do Mojżesza; Jozue oddał ją Izraelitom w posiadanie, każdemu jego dział według ich plemion. A ziemia doznała wytchnienia od wojny.

Rozdział 12

Joz 12:1 A oto królowie ziemi, których synowie izraelscy wytracili i których ziemię wzięli w posiadanie za Jordanem, na wschodzie, od rzeki Arnon aż po góry Hermonu oraz cały step na wschodzie:
Joz 12:2 Sychon, król Amorejczyków, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem rzeki Arnon, poprzez środek doliny i połowę Gileadu, aż do rzeki Jabbok, granicy Ammonitów,
Joz 12:3 I nad stepem aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do morza stepu, Morza Słonego na wschodzie w kierunku Bet-Hajjeszimot, a na południu nad ziemią pod zboczem gór Pizga
Joz 12:4 Oraz nad obszarem, należącym do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, mieszkał w Asztarot i w Edrei;
Joz 12:5 A panował nad pasmem gór Hermon i nad Salchą, całym Baszanem aż do granic Geszurytów i Maachatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też granicę Sychona, króla Cheszbonu.
Joz 12:6 Mojżesz, sługa Pana, i synowie izraelscy wytracili ich; Mojżesz, sługa Pana, oddał ich ziemię w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa.
Joz 12:7 A oto królowie ziemi, których wytracił Jozue i synowie izraelscy po drugiej stronie Jordanu na zachodzie, począwszy od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru. Jozue oddał ich ziemię w posiadanie plemionom izraelskim, każdemu odpowiedni dla niego dział,
Joz 12:8 W górach, na nizinie, na stepie, na zboczach górskich, na puszczy, W krainie południowej: ziemie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków.
Joz 12:9 Król Jerycha jeden; król Aj obok Betelu jeden;
Joz 12:10 Król Jeruzalem jeden; król Hebronu jeden;
Joz 12:11 Król Jarmutu jeden; król Lachiszu jeden;
Joz 12:12 Król Eglonu jeden; król Gezeru jeden;
Joz 12:13 Król Debiru jeden; król Gederu jeden;
Joz 12:14 Król Hormu jeden; król Aradu jeden;
Joz 12:15 Król Libny jeden; król Adullam jeden;
Joz 12:16 Król Makkeda jeden; król Betelu jeden;
Joz 12:17 Król Tappuachu jeden; król Cheferu jeden;
Joz 12:18 Król Efeku jeden; król Laszaronu jeden;
Joz 12:19 Król Madonu jeden; król Chasoru jeden;
Joz 12:20 Król Szimron-Meronu jeden; król Achszafu jeden;
Joz 12:21 Król Taanachu jeden; król Megiddo jeden;
Joz 12:22 Król Kedeszu jeden; król Joknoamu pod Karmelem jeden;
Joz 12:23 Król Doru w paśmie gór Dor jeden; król Goim w Gilgal jeden;
Joz 12:24 Król Tirsy jeden; razem trzydzieści jeden królów.

Rozdział 13

Joz 13:1 Kiedy Jozue się zestarzał i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego: Ty się zestarzałeś i jesteś w podeszłym wieku, a pozostało jeszcze bardzo wiele ziemi do objęcia w posiadanie.
Joz 13:2 Ta ziemia jeszcze pozostała: wszystkie okręgi Filistynów oraz Geszurytów,
Joz 13:3 Od Szichoru, który płynie na wschód od Egiptu, aż do północnej granicy Ekronu – uważana za ziemię kanaanejską – jest pięciu książąt filistyńskich z Gazy, z Aszdodu, z Aszkalonu, z Gat, z Ekronu: nadto Awwijczycy
Joz 13:4 Na południu: cała ziemia kanaanejska oraz Meara, która należy do Sydończyków, aż do Afek, aż do granicy Amorejczyków.
Joz 13:5 Ponadto ziemia Giblitów, cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u podnóża gór Hermon aż do miejsca, gdzie się idzie do Hamat;
Joz 13:6 Wszystkich mieszkańców gór, od Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków Ja wypędzę przed synami izraelskimi. Rozlosuj tylko ich ziemię jako dziedzictwo między Izraelitów, jak ci nakazałem.
Joz 13:7 Podziel więc teraz tę ziemię jako dziedzictwo między dziewięć plemion i pół plemienia Manassesa,
Joz 13:8 Gdyż połowa plemienia Manassesa oraz Rubenici i Gadyci otrzymali już swoje dziedzictwo, które dał im Mojżesz z tamtej strony Jordanu na wschodzie, gdy przydzielał im je Mojżesz, sługa Pana.
Joz 13:9 Od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu, i od miasta, które jest w środku doliny wraz z całą równiną od Medeba aż do Dibonu,
Joz 13:10 I wszystkie miasta Sychona, króla Amorejczyków, który panował w Cheszbonie aż do granicy Ammonitów,
Joz 13:11 I Gilead oraz obszar Geszurytów i Maachatytów, całe pasmo górskie Hermon i cały Baszan aż po Salcha,
Joz 13:12 Całe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei; on jeden ocalał z rodu olbrzymów. Tych Mojżesz pobił i wypędził.
Joz 13:13 Lecz synowie izraelscy nie wypędzili Geszurytów i Maachatytów, tak że Geszuryci i Maachatyci mieszkają między Izraelitami aż do dnia dzisiejszego.
Joz 13:14 Tylko plemieniu Lewiego nie dał dziedzictwa; ofiary ogniowe składane Panu, Bogu Izraela, są jego dziedzictwem, jak mu to powiedział.
Joz 13:15 I dał Mojżesz plemieniu Rubenitów dziedzictwo, według ich rodów.
Joz 13:16 Mieli oni obszar od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu i od miasta, które jest w środku doliny, wraz z całą równiną wokół Medeba,
Joz 13:17 Cheszbon i wszystkie jego miasta, które leżą na równinie Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon,
Joz 13:18 Jachsa, Kedemot, Mefaat,
Joz 13:19 Kiriataim, Sibma, Zeret-Haszszachar na wzgórzu w tej równinie
Joz 13:20 I Bet-Peor, i zbocze górskie Pizga, i Bet-Jeszimot
Joz 13:21 Oraz wszystkie miasta na równinie, całe królestwo króla Amorejczyków Sychona, który panował w Cheszbonie, a którego Mojżesz pobił wraz z książętami Midianitów Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba, książęta Sychona, zamieszkali w tej ziemi.
Joz 13:22 Również wróżbitę Bileama, syna Beora, zabili synowie izraelscy mieczem, wśród innych poległych.
Joz 13:23 Granicę Rubenitów stanowił Jordan i jego nabrzeże. To jest dziedzictwo Rubenitów, według ich rodów, miasta i przyległe do nich osiedla.
Joz 13:24 Plemieniu Gadytów dał Mojżesz dziedzictwo według ich rodów.
Joz 13:25 Mieli oni obszar Jazer, wszystkie miasta Gileadu oraz połowę ziemi Ammonitów aż do Aroer, które leży na wschód od Rabba,
Joz 13:26 Od Cheszbonu do Ramat-Mispa i do Betonim oraz od Machanaim aż do Lo-Debar,
Joz 13:27 W dolinie zaś Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sychona, króla Cheszbonu, Jordan i jego nabrzeże aż do krańca jeziora Kinneret z tamtej strony Jordanu, na wschodzie.
Joz 13:28 To jest dziedzictwo Gadytów, według ich rodów, miasta i przyległe do nich osiedla.
Joz 13:29 Połowie plemienia Manassesa Mojżesz dał dziedzictwo, według ich rodów.
Joz 13:30 Obszar ich sięgał od Machanaim i obejmował cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu, oraz wszystkie osiedla Jaira, które leżą w Baszanie, w liczbie sześćdziesięciu miast.
Joz 13:31 I połowę Gileadu, Asztarot i Edrei, królewskie miasta Oga w Baszanie. To przypadło w udziale synom Machira, syna Manassesa dla połowy synów Machira, według ich rodów.
Joz 13:32 To są dziedzictwa, które nadał Mojżesz na polach moabskich z tamtej strony Jordanu, na wschód od Jerycha.
Joz 13:33 Lecz plemieniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa; Pan Bóg Izraela, on jest ich dziedzictwem, jak im powiedział.

Rozdział 14

Joz 14:1 A to są dziedzictwa objęte przez synów izraelskich w ziemi kanaanejskiej, które przydzielili im kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, oraz naczelnicy rodów w obrębie plemion izraelskich.
Joz 14:2 Przydzielili im je przez los, jak nakazał Pan przez Mojżesza dla dziewięciu i pół plemienia,
Joz 14:3 Gdyż Mojżesz nadał już dziedzictwo dwom i pół plemieniu z tamtej strony Jordanu, a Lewitom nie nadał dziedzictwa wśród nich.
Joz 14:4 Synowie Józefa stanowili bowiem dwa plemiona: Manassesa i Efraima. A Lewitom nie dali działu w ziemi, tylko miasta na mieszkanie i przyległe do nich pastwiska dla ich trzód i ich dobytku.
Joz 14:5 Synowie izraelscy uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi: porozdzielali ziemię.
Joz 14:6 Tedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz-Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie.
Joz 14:7 Miałem czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz-Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię, i przyniosłem mu wieści, według najlepszej wiedzy i sumienia.
Joz 14:8 Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim.
Joz 14:9 I Mojżesz przysiągł tego dnia: Ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim.
Joz 14:10 I oto, zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te czterdzieści pięć lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat osiemdziesiąt pięć,
Joz 14:11 A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła bądź do bitwy, bądź do pochodu.
Joz 14:12 Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan.
Joz 14:13 Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo.
Joz 14:14 Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela.
Joz 14:15 Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat-Arba – Miasto Arby; Arba był największym mężem wśród Anakitów. A ziemia doznała wytchnienia od wojny.

Rozdział 15

Joz 15:1 Plemieniu synów Judy według ich rodów przypadła losem ziemia do granic Edomu, do pustyni Syn, miejsc najdalej na południe wysuniętych.
Joz 15:2 Ich granicą południową był brzeg Morza Słonego od zatoki zwróconej ku południowi.
Joz 15:3 Wychodzi ona na południe od wzniesienia Skorpionów, ciągnie się do Syn, wznosi się na południe od Kadesz-Barnea, przechodzi do Chesronu, wznosi się w stronę Adaru i skręca w kierunku Karka.
Joz 15:4 Następnie przechodzi do Asmon, ciągnie się dalej do Potoku Egipskiego a kończy u wybrzeża morskiego. To będzie wasza granica południowa.
Joz 15:5 Granicą wschodnią zaś jest Morze Słone aż do ujścia Jordanu, a granicą północną zatoka morska, począwszy od ujścia Jordanu.
Joz 15:6 Granica ta wznosi się do Bet-Chogla, mija od północy Bet-Araba i ciągnie się do kamienia Bohana, syna Rubena.
Joz 15:7 Następnie granica ta wznosi się od doliny Achor ku Debirowi, skręca na północ do Gilgal, które leży naprzeciwko wzniesienia Adummim na południe od rzeki; dalej granica przechodzi wzdłuż wód En-Szemesz, a kończy się w En-Rogel.
Joz 15:8 Następnie granica ta wznosi się ku dolinie Ben-Hinnom grzbietem górskim Jebuzejczyków ku południowi to jest Jeruzalem – po czym granica wznosi się na szczyt góry, która leży na zachód od doliny Hinnom, na północnym krańcu równiny Refaim.
Joz 15:9 Potem granica ta skręca od szczytu góry do źródła Me-Neftoach, dochodzi do osad na górze Efron i skręca do Baala, to jest Kiriat-Jearim.
Joz 15:10 Od Baala zawraca granica na zachód ku górze Seir i ciągnie się w kierunku grzbietu górskiego Jearim po stronie północnej – to jest Kesalon schodzi do Bet-Szemesz i dociera do Timny.
Joz 15:11 Następnie granica ta ciągnie się północnym zboczem góry Ekron, skręca do Szichron, dochodzi do góry Baala, wychodzi na Jabneel i kończy się na brzegu morza.
Joz 15:12 Od zachodu zaś granicą jest Morze Wielkie i jego wybrzeże. Okolona tą granicą ziemia należy do synów Judy według ich rodów.
Joz 15:13 Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana, danego Jozuemu, mianowicie Miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron.
Joz 15:14 A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitów.
Joz 15:15 Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. A Debir nazywało się dawniej Kiriat-Sefer.
Joz 15:16 I rzekł Kaleb: Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam Achsę, moją córkę za żonę.
Joz 15:17 Zajął je Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba; dał mu więc Achsę, swoją córkę, za żonę.
Joz 15:18 Gdy do niego przybyła, nakłoniła go, aby zażądał od jej ojca pola. Zsiadła potem z osła, a wtedy Kaleb rzekł do niej: Czego chcesz?
Joz 15:19 Ona odpowiedziała: Daj mi wiano! Skoro mnie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi też źródła wód. Dał jej tedy górne i dolne źródła.
Joz 15:20 To jest dziedzictwo plemienia synów Judy według ich rodów.
Joz 15:21 Miejscowościami granicznymi plemienia synów Judy od strony Edomu na południu były: Kabseel, Eder, Jagur,
Joz 15:22 Kina, Dimona, Adada,
Joz 15:23 Kedesz, Chasor, Itnan,
Joz 15:24 Zif, Telem, Bealot,
Joz 15:25 Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, to jest Chasor,
Joz 15:26 Amam, Szema, Molada,
Joz 15:27 Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet,
Joz 15:28 Chasar-Szual, Beer-Szeba i jej przyległe osady,
Joz 15:29 Baala, Ijjim, Esem,
Joz 15:30 Eltolad, Kesil, Chorma,
Joz 15:31 Siklag, Madmana, Sansanna,
Joz 15:32 Lebaot, Szilchim, Ain-Rimmon; razem dwadzieścia dziewięć miast z ich osiedlami.
Joz 15:33 Na nizinie: Esztaol, Sorea, Aszna,
Joz 15:34 Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam.
Joz 15:35 Jarmut, Adullam, Socho, Azeka,
Joz 15:36 Szaaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, miast czternaście z ich osiedlami.
Joz 15:37 Senan, Chadasza, Migdal-Gad,
Joz 15:38 Dilean, Mispe, Jokteel,
Joz 15:39 Lachisz, Boskat, Eglon,
Joz 15:40 Kabbon, Lachmas, Kitlisz,
Joz 15:41 Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda, miast szesnaście z ich osiedlami.
Joz 15:42 Libna, Eter, Aszan,
Joz 15:43 Jiptach, Aszna, Nesib,
Joz 15:44 Keila, Achzib, Maresza; miast dziewięć z ich osiedlami.
Joz 15:45 Ekron z jego przyległymi osadami i osiedlami.
Joz 15:46 Od Ekronu aż do morza wszystko, co leży w bok Aszdodu oraz ich osiedla.
Joz 15:47 Aszdod, jego osady i osiedla; Gaza, jej osady i osiedla aż po Potok egipski i Morze Wielkie z wybrzeżem.
Joz 15:48 A w górach: Szamir, Jattir, Socho,
Joz 15:49 Danna, Kiriat-Sanna, to jest Debir,
Joz 15:50 Anab, Esztemo, Anim,
Joz 15:51 Goszen, Cholon, Gilo; miast jedenaście z ich osiedlami.
Joz 15:52 Arab, Duma, Eszean,
Joz 15:53 Janum, Bet-Tappuach, Afeka,
Joz 15:54 Chumta, Kiriat-Arba, to jest Hebron, Sior, miast dziesięć z ich osiedlami.
Joz 15:55 Maon, Karmel, Zif, Jutta,
Joz 15:56 Jizreel, Jokdeam, Zanoach,
Joz 15:57 Kain, Gibea i Timna; miast dziesięć z ich osiedlami.
Joz 15:58 Chalchul, Bet-Sur, Gedor,
Joz 15:59 Maarat, Bet-Anot, Eltekon; miast sześć z ich osiedlami.
Joz 15:60 Kiriat-Baal, to jest Kiriat-Jearim i Rabba; dwa miasta z ich osiedlami.
Joz 15:61 Na pustyni: Bet-Araba, Middin i Sechacha,
Joz 15:62 Nibszan, Ir-Hammelach i En-Gedi; miast sześć z ich osiedlami.
Joz 15:63 Lecz Jebuzejczyków, mieszkających w Jeruzalemie, nie mogli synowie Judy wypędzić i Jebuzejczycy mieszkają z synami Judy w Jeruzalemie do dnia dzisiejszego.