Aktualności

Księga Jozuego 16-20

Księga Jozuego 16-20

Fragment na dziś

KSIĘGA JOZUEGO

Rozdział 16

Joz 16:1 Synom Józefa przypadła losem ziemia od Jordanu przy Jerycho do wód jerychońskich na wschodzie, dochodząca do pustyni i wznosząca się od Jerycha ku górom Betelu.
Joz 16:2 Od Betelu sięga do Luz i ciągnie się do Atarot, które należy do Architów.
Joz 16:3 Następnie schodzi w kierunku zachodnim do obszaru Jafletytów, aż po granicę dolnego Bet-Choron i do Gezer a kończy się na wybrzeżu morskim.
Joz 16:4 Tak tedy otrzymali dziedzictwo synowie Józefa – Manasses i Efraim.
Joz 16:5 Granicą posiadłości synów Efraima według ich rodów było na wschodzie Aterot-Addar aż do górnego Bet-Choron;
Joz 16:6 Dalej biegnie granica w kierunku morza; na północ jest Michmetat; potem skręca ta granica na wschód w stronę Taanat-Szilo i mija je, i dochodzi na wschodzie do Janoach.
Joz 16:7 Od Janoach schodzi w dół do Atarot i do Naarat, dotyka Jerycha i kończy się na Jordanie.
Joz 16:8 Od Tappuach zaś granica biegnie na zachód do potoku Kana, a kończy się na wybrzeżu morskim. To jest dziedzictwo plemienia synów Efraima według ich rodów.
Joz 16:9 Ponadto synowie Efraima mieli miasta wydzielone wśród dziedzictwa synów Manassesa, całe miasta i ich osiedla.
Joz 16:10 Lecz nie wypędzili Kananejczyków, którzy mieszkali w Gezer, tak że Kananejczycy mieszkają wśród Efraima do dnia dzisiejszego, ale odrabiają pańszczyznę.

Rozdział 17

Joz 17:1 Potem rzucono los o dziedzictwo dla plemienia Manassesa, gdyż był on pierworodnym synem Józefa. Machirowi, pierworodnemu synowi Manassesa, ojcu Gileada, dlatego że był wojownikiem, przypadł Gilead i Baszan.
Joz 17:2 Także dla pozostałych synów Manassesa według ich rodów, rzucono losy, mianowicie dla synów Abiezera, dla synów Cheleka, dla synów Asriela, dla synów Szechema, dla synów Chefera i dla synów Szemidy, męskich potomków Manassesa, syna Józefa, według ich rodów.
Joz 17:3 Lecz Selofchad, syn Chefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manassesa, nie miał synów, tylko córki. A takie były imiona jego córek: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
Joz 17:4 Przystąpiły one przed kapłana Eleazara, przed Jozuego, syna Nuna, i przed książąt i rzekły: Pan nakazał Mojżeszowi, aby nam dał dziedzictwo wśród naszych braci. Dał im więc zgodnie z rozkazem Pana dziedzictwo wśród braci ich ojca.
Joz 17:5 I przypadło Manassesowi dziesięć działów oprócz ziemi Gilead i Baszan z tamtej strony Jordanu,
Joz 17:6 Gdyż córki Manassesa otrzymały dziedzictwo wśród jego synów, a ziemia Gilead należała do pozostałych synów Manassesa.
Joz 17:7 Granica Manassesa biegnie od Aszer do Michmetat, które leży na wschód od Szechem, a potem ciągnie się w stronę południa do mieszkańców En-Tappuach.
Joz 17:8 Ziemia Tappuach należała do Manassesa, samo zaś Tappuach, graniczące z posiadłościami Manassesa, do synów Efraima.
Joz 17:9 Potem granica schodzi w dół do potoku Kana, na południe od potoku. Te miasta, leżące wśród miast Manassesa, należą do Efraima, a posiadłości Manassesa leżą na północ od potoku i kończą się nad morzem.
Joz 17:10 Ziemia po stronie południowej należy do Efraima, a po stronie północnej do Manassesa, morze zaś jest ich granicą. Z Aszerem stykają się na północy, z Issacharem na wschodzie.
Joz 17:11 Ponadto należały do Manassesa w obrębie posiadłości Issachara i Aszera Bet-Szean i jego osady, Jibleam i jego osady, mieszkańcy Dor i jego osady, i mieszkańcy En-Dor i jego osady, Taanach i jego osady, mieszkańcy Megiddo i jego osady, trzy górzyste okręgi.
Joz 17:12 Lecz synowie Manassesa nie mogli objąć w posiadanie tych miast i Kananejczycy zdołali utrzymać się w tej ziemi.
Joz 17:13 Gdy jednak synowie izraelscy się wzmocnili, narzucili Kananejczykom pańszczyznę, lecz całkiem ich nie wypędzili.
Joz 17:14 Tedy rzekli synowie Józefa do Jozuego: Dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo, przecież jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił?
Joz 17:15 I rzekł do nich Jozue: Jeżeli jesteście ludem licznym, to idźcie sobie do lasu i tam wykarczujcie sobie siedziby w ziemi Peryzyjczyków i Refaitów, skoro góry Efraim są wam za ciasne.
Joz 17:16 I odpowiedzieli synowie Józefa: Góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kananejczycy, mieszkający na równinie, zarówno ci w Bet-Szeanie i jego osadach, jak i ci w dolinie Jezreel, posiadają żelazne wozy.
Joz 17:17 I rzekł Jozue do rodu Józefa, do Efraima i Manassesa: Jesteście licznym ludem i macie wielką siłę, będziecie więc mieli niejeden tylko wylosowany dział,
Joz 17:18 Lecz będziecie mieli także góry; a ponieważ to jest las, więc wykarczujecie go i posiądziecie go aż do jego krańców, gdyż wypędzicie Kananejczyków, chociaż mają oni żelazne wozy i są silni.

Rozdział 18

Joz 18:1 I zgromadził się cały zbór synów izraelskich w Sylo, i umieścił tam namiot Zgromadzenia, bo kraj był już przez nich podbity.
Joz 18:2 Pozostało jednak wśród synów izraelskich siedem plemion, którym ich dziedzictwa jeszcze nie przydzielono.
Joz 18:3 Jozue rzekł więc do synów izraelskich: Dokąd będziecie zwlekać z tym, by pójść i objąć w posiadanie ziemię, którą dał wam Pan, Bóg ojców waszych?
Joz 18:4 Wybierzcie sobie po trzech mężów z każdego plemienia, a ja ich wyślę; niech wyruszą, obejdą ziemię i opiszą ją zgodnie z jej przydziałem dla nich, a potem niech przyjdą do mnie.
Joz 18:5 Podzielcie ją między sobą na siedem części. Juda pozostanie na swoim obszarze na południu, a ród Józefa pozostanie na swoim obszarze na północy.
Joz 18:6 Wy zaś sporządźcie opis ziemi podzielonej na siedem części i przynieście mi go tutaj, a ja rzucę dla was losy tutaj przed Panem, Bogiem naszym.
Joz 18:7 Gdyż Lewici nie mają działu wśród was, lecz kapłaństwo Pana jest ich dziedzictwem, zaś Gad, Ruben i połowa plemienia Manassesa otrzymali już swoje dziedzictwo po tamtej stronie Jordanu na wschodzie, które nadał im Mojżesz, sługa Pana.
Joz 18:8 Tedy mężowie ci ruszyli w drogę, Jozue zaś nakazał tym, którzy wyruszyli, aby sporządzili opis ziemi, mówiąc: Ruszajcie i obejdźcie ziemię, sporządźcie jej opis i powróćcie do mnie, a wtedy ja rzucę dla was losy tutaj przed Panem w Sylo.
Joz 18:9 Mężowie ci poszli, obeszli ziemię i sporządzili jej opis w księdze według miast w siedmiu częściach, a potem przyszli do Jozuego do obozu w Sylo.
Joz 18:10 A Jozue rzucił dla nich losy przed Panem w Sylo i rozdzielił tam ziemię między synów izraelskich, każdemu jego dział.
Joz 18:11 I padł los dla plemienia synów Beniamina według ich rodów, mianowicie obszar ich wylosowanego działu wypadł między synami Judy a synami Józefa.
Joz 18:12 Granica ich po stronie północnej zaczyna się od Jordanu, potem granica ciągnie się do grzbietu górskiego na północ od Jerycha i wznosi się w kierunku zachodnim do gór i kończy się na pustyni Bet-Awen.
Joz 18:13 Stamtąd granica biegnie do Luz na południe od grzbietu górskiego Luz – to jest Betel – następnie granica schodzi do Atarot-Addar w stronę góry, leżącej na południe od dolnego Bet-Choron.
Joz 18:14 Potem granica skręca i po stronie zachodniej zawraca na południe, począwszy od góry, która leży naprzeciw Bet-Choron na południu, a kończy się w Kiriat-Baal, to jest w judzkim mieście Kiriat-Jearim. To jest strona zachodnia.
Joz 18:15 A strona południowa zaczyna się od krańca Kiriat-Jearim. Granica biegnie na zachód i dochodzi do źródła Me-Neftoach.
Joz 18:16 Potem granica schodzi w dół do skraju góry, która leży na wschód od doliny Ben-Hinnom, a na północ od niziny Refaim, schodzi zaś w dół do doliny Ben-Hinnom na południe od grzbietu górskiego Jebuzejczyków i dalej od źródła Rogel.
Joz 18:17 Następnie skręca na północ, dochodzi do En-Szemesz, dalej do Gelilot, które leży naprzeciw Wzniesienia Adummim i schodzi w dół do kamienia Bohana, syna Rubena,
Joz 18:18 Potem ciągnie się dalej na północ do grzbietu górskiego Bet-Araba i schodzi w dół do Araba.
Joz 18:19 Następnie granica biegnie na północ do grzbietu górskiego Bet-Chogla, a kończy się przy północnej zatoce Morza Słonego, u południowego ujścia Jordanu. To jest granica południowa.
Joz 18:20 Granicę od strony wschodniej stanowi Jordan. W tych granicach mieści się dziedzictwo synów Beniamina według ich rodów.
Joz 18:21 A miastami plemienia synów Beniamina według ich rodów są: Jerycho, Bet-Chogla i Emek-Kesis.
Joz 18:22 Bet-Araba, Semaraim, Betel,
Joz 18:23 Awwim, Para, Ofra,
Joz 18:24 Kefar-Ammonai, Ofni i Geba, miast dwanaście z ich osiedlami.
Joz 18:25 Gibeon, Rama, Beerot,
Joz 18:26 Mispe, Kefira, Mosa,
Joz 18:27 Rekem, Jirpeel, Tarala,
Joz 18:28 Sela, Elef i Jebus – to jest Jeruzalem – Gibea i Kiriat-Jearim, miast czternaście z ich osiedlami. To jest dziedzictwo synów Beniamina według ich rodów.

Rozdział 19

Joz 19:1 A drugi los padł dla Symeona, dla plemienia synów Symeona według ich rodów; dziedzictwo ich było wśród dziedzictwa synów Judy.
Joz 19:2 Do dziedzictwa ich należały: Beer-Szeba, Szeba, Molada,
Joz 19:3 Chasar-Szual, Bala, Esem,
Joz 19:4 Eltolad, Betul, Chorma,
Joz 19:5 Siklag, Bet-Markabot, Chasar-Susa,
Joz 19:6 Bet-Lebaot, Szaruchen; miast trzynaście z ich osiedlami.
Joz 19:7 Ain, Rimmon, Eter, Aszan; cztery miasta z ich osiedlami.
Joz 19:8 Nadto wszystkie osiedla, które są wokoło tych miast aż do Baalat-Beer, Ramy Negebu. To było dziedzictwo plemienia Symeona według ich rodów.
Joz 19:9 Dziedzictwo synów Symeona stanowi część posiadłości synów Judy; ponieważ posiadłość synów Judy była dla nich za duża, przeto synom Symeona zostało nadane ich dziedzictwo wśród dziedzictwa synów Judy.
Joz 19:10 A trzeci los padł dla synów Zebulona według ich rodów. Granica ich dziedzictwa sięgała do Sarid.
Joz 19:11 Następnie wznosi się ich granica w kierunku zachodnim do Mareal, styka się z Dabeszet i sięga do potoku, który płynie na wschód od Jokneam.
Joz 19:12 Natomiast w kierunku wschodnim skręca od Sarid w stronę Kislot-Tabor, dalej biegnie do Daberat, a potem w górę do Jafia.
Joz 19:13 Stamtąd biegnie na wschód do Gat-Chefer, do Itta-Kasin, ciągnie się do Rimmon i skręca do Nea.
Joz 19:14 Potem od strony północnej granica zatacza koło do Channaton i kończy się w dolinie Jiftach-El.
Joz 19:15 Należą tu także Kattat, Nahalal, Szimron, Idala i Betlejem – miast dwanaście z ich osiedlami.
Joz 19:16 To było dziedzictwo synów Zebulona według ich rodów, te miasta z ich osiedlami.
Joz 19:17 Dla Issachara, dla synów Issachara według ich rodów padł czwarty los.
Joz 19:18 Obszar ich obejmował Jezreel, Kesulot, Szunem,
Joz 19:19 Chafaraim, Szion, Anacharat,
Joz 19:20 Rabbit, Kiszjon, Ebes,
Joz 19:21 Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Pases;
Joz 19:22 Granica styka się z Taborem, Szachasymą, Bet-Szemeszem, a kończy się na Jordanie. Miast szesnaście z ich osiedlami.
Joz 19:23 To jest dziedzictwo plemienia synów Issachara według ich rodów, miasta z ich osiedlami.
Joz 19:24 A piąty los padł dla plemienia synów Asera według ich rodów.
Joz 19:25 Obszar ich obejmował Chelkat, Chali, Beten, Achszaf,
Joz 19:26 Alammelek, Amad, Miszal; styka się on na zachodzie z Karmelem i z Szichor-Libnat.
Joz 19:27 Następnie granica ich skręca ku wschodowi, dochodzi do Bet-Dagon, styka się z Zebulonem i z doliną Jiftach-El na północ od Bet-Emek i Neijel, i ciągnie się dalej w lewo do Kabul,
Joz 19:28 Do Ebron, Rechob, Chammom i Kana aż do Wielkiego Sydonu.
Joz 19:29 Potem granica skręca do Ramy i ciągnie się aż do warownego grodu Tyru; następnie granica skręca do Chosa i kończy się nad morzem. Należą tu także Mechebel, Achzib,
Joz 19:30 Umma, Afek, Rechob; dwadzieścia dwa miasta z ich osiedlami.
Joz 19:31 To jest dziedzictwo plemienia synów Asera według ich rodów, te miasta z ich osiedlami.
Joz 19:32 Dla synów Naftaliego padł szósty los, dla synów Naftaliego według ich rodów.
Joz 19:33 Obszar ich sięgał od Chelef, od dębu przy Saanannim poprzez Adami-Nekeb i Jabneel do Lakkum, a kończy się na Jordanie.
Joz 19:34 Następnie granica skręca na zachód do Aznot-Tabor, stamtąd biegnie do Chukok i styka się na południu z Zebulonem, na zachodzie z Aserem, a na wschodzie z Judą nad Jordanem.
Joz 19:35 Warownymi grodami są tutaj: Siddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret,
Joz 19:36 Adama, Rama, Chasor,
Joz 19:37 Kedesz, Edrei, En-Chasor,
Joz 19:38 Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat i Bet-Szemesz; miast dziewiętnaście z ich osiedlami.
Joz 19:39 To jest dziedzictwo plemienia synów Naftaliego według ich rodów, miasta z ich osiedlami.
Joz 19:40 Dla plemienia synów Dana według ich rodów padł siódmy los.
Joz 19:41 Granica ich dziedzictwa obejmowała Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz,
Joz 19:42 Szaalabbin, Ajjalon, Jitla,
Joz 19:43 Elon, Timna, Ekron,
Joz 19:44 Elteke, Gibbeton, Baalot,
Joz 19:45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
Joz 19:46 Me-Hajjarkon, Rakkon wraz z obszarem leżącym naprzeciw Jafo.
Joz 19:47 Gdy synowie Dana utracili swoją posiadłość, wyruszyli na wojnę przeciwko Leszem, zdobyli je, wytracili jego mieszkańców mieczem, objęli je w posiadanie, zamieszkali w nim i nazwali je Dan, według imienia ich ojca Dana.
Joz 19:48 To jest dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodów, te miasta z ich osiedlami.
Joz 19:49 A gdy synowie izraelscy dokończyli podziału ziemi na dziedziczne obszary, nadali też pośród siebie dziedzictwo Jozuemu, synowi Nuna,
Joz 19:50 Zgodnie z rozkazem Pana dali mu miasto, którego zażądał, mianowicie Timnat-Serach w górach Efraim; odbudował on to miasto i zamieszkał w nim.
Joz 19:51 To są dziedzictwa, które przydzielili losem kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna i naczelnicy rodów plemion synów izraelskich w Szilo przed Panem u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. W ten sposób dokończyli podziału ziemi.

Rozdział 20

Joz 20:1 I odezwał się Pan do Jozuego tymi słowy:
Joz 20:2 Przemów do Izraelitów tymi słowy: Wyznaczcie sobie miasta schronienia, o których mówiłem wam przez Mojżesza,
Joz 20:3 Aby mógł się tam schronić zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie i bezwiednie. Będą one dla was schronieniem przed mścicielem krwi.
Joz 20:4 I schroni się w jednym z tych miast, zatrzyma się w bramie miasta, przedłoży swoją sprawę starszym tego miasta, a oni przyjmą go do siebie do miasta i wyznaczą mu miejsce, aby mieszkał z nimi.
Joz 20:5 A gdy ścigać go będzie mściciel krwi, nie wydadzą w jego ręce zabójcy, gdyż bezwiednie zabił swego bliźniego, którego wrogiem przedtem nie był.
Joz 20:6 I mieszkać będzie w tym mieście, dopóki nie stanie przed zborem na rozprawie sądowej, aż do zgonu arcykapłana, który będzie w tym czasie. Wtedy zabójca wróci do swego miasta i do swego domu w mieście, z którego zbiegł.
Joz 20:7 I wydzielili na ten cel Kedesz w Galilei na pogórzu Naftaliego, Sychem na pogórzu Efraima i Kiriat-Arba, to znaczy Hebron, na pogórzu judzkim.
Joz 20:8 Z tamtej strony Jordanu na wschód od Jerycha wyznaczyli Beser na pustyni, na równinie należącej do plemienia Rubena, Ramot w Gilead, należącym do plemienia Gada i Golan w Baszanie, należącym do plemienia Manassesa.
Joz 20:9 To były miasta wyznaczone dla wszystkich synów izraelskich i dla obcych przybyszów zamieszkałych wśród nich, aby mógł się tam schronić każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie, i nie musiał zginąć z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zborem.