Aktualności

List Św. Pawła do Efezjan 4-6

List Św. Pawła do Efezjan 4-6

Fragment na dziś

LIST ŚW. PAWŁA DO EFEZJAN

Rozdział 4

Efz 4:1 Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,
Efz 4:2 Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
Efz 4:3 Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju:
Efz 4:4 Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;
Efz 4:5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
Efz 4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Efz 4:7 A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.
Efz 4:8 Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył.
Efz 4:9 A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi?
Efz 4:10 Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.
Efz 4:11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,
Efz 4:12 Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego,
Efz 4:13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,
Efz 4:14 Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,
Efz 4:15 Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, W Chrystusa,
Efz 4:16 Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
Efz 4:17 To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego,
Efz 4:18 Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich,
Efz 4:19 Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.
Efz 4:20 Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa,
Efz 4:21 Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.
Efz 4:22 Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,
Efz 4:23 I odnówcie się w duchu umysłu waszego,
Efz 4:24 A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Efz 4:25 Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.
Efz 4:26 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
Efz 4:27 Nie dawajcie diabłu przystępu.
Efz 4:28 Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
Efz 4:29 Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
Efz 4:30 A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
Efz 4:31 Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.
Efz 4:32 Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

Rozdział 5

Efz 5:1 Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
Efz 5:2 I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.
Efz 5:3 A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,
Efz 5:4 Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie.
Efz 5:5 Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.
Efz 5:6 Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów.
Efz 5:7 Nie bądźcie tedy wspólnikami ich.
Efz 5:8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
Efz 5:9 Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.
Efz 5:10 Dochodźcie tego, co jest miłe Panu
Efz 5:11 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie,
Efz 5:12 Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.
Efz 5:13 Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne;
Efz 5:14 Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus.
Efz 5:15 Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,
Efz 5:16 Wykorzystując czas, gdyż dni są złe.
Efz 5:17 Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.
Efz 5:18 I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,
Efz 5:19 Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu,
Efz 5:20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Efz 5:21 Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
Efz 5:22 Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu,
Efz 5:23 Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem.
Efz 5:24 Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim.
Efz 5:25 Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,
Efz 5:26 Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,
Efz 5:27 Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
Efz 5:28 Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
Efz 5:29 Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół,
Efz 5:30 Gdyż członkami ciała jego jesteśmy.
Efz 5:31 Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.
Efz 5:32 Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.
Efz 5:33 A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.

Rozdział 6

Efz 6:1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.
Efz 6:2 Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:
Efz 6:3 Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
Efz 6:4 A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.
Efz 6:5 Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi,
Efz 6:6 Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy,
Efz 6:7 Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom,
Efz 6:8 Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni.
Efz 6:9 A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby.
Efz 6:10 W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
Efz 6:11 Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
Efz 6:12 Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
Efz 6:13 Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.
Efz 6:14 Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
Efz 6:15 I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,
Efz 6:16 A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;
Efz 6:17 Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
Efz 6:18 W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych
Efz 6:19 I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii,
Efz 6:20 Dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.
Efz 6:21 O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu,
Efz 6:22 Którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca.
Efz 6:23 Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
Efz 6:24 Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Amen.