Aktualności

Pierwsza księga Kronik 1-4

Pierwsza księga Kronik 1-4

Fragment na dziś

PIERWSZA KSIĘGA KRONIK

Rozdział 1

1Kn 1:1 Adam, Set, Enosz,
1Kn 1:2 Kenan, Mahalalel, Jared,
1Kn 1:3 Henoch, Metuszalem, Lamech,
1Kn 1:4 Noe, Sem, Cham i Jafet.
1Kn 1:5 Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.
1Kn 1:6 Synami Gomera byli: Aszkenaz, Difat i Togarma.
1Kn 1:7 Synami Jawana byli: Elisza, Tarszysz, Kitejczycy i Rodanici.
1Kn 1:8 Synami Chama byli: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
1Kn 1:9 Synami Kusza byli: Seba, Chawila, Sabta, Raama, Sabtecha. A synami Raamy byli: Szeba i Dedan.
1Kn 1:10 Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
1Kn 1:11 Misraim zrodził Ludyjczyków, Anamijczyków, Lehabijczyków i Naftuchijczyków,
1Kn 1:12 I Patrusyjczyków, i Kasluchijczyków, od których wywodzą się Filistyńczycy, oraz Kaftorejczyków.
1Kn 1:13 Kanaan zaś zrodził jako pierworodnego Sydona i Cheta
1Kn 1:14 Oraz Jebuzejczyków i Amorejczyków, i Girgazyjczyków,
1Kn 1:15 I Chiwwijczyków, i Arkijczyków, i Synijczyków,
1Kn 1:16 I Arwadyjczyków, i Semaryjczyków, i Chamatczyków.
1Kn 1:17 Synami Sema byli: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszech.
1Kn 1:18 Arpachszad zrodził Szelacha, Szelach zaś zrodził Ebera.
1Kn 1:19 Eberowi urodzili się dwaj synowie, z których jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielono ziemię, brat zaś jego miał na imię Joktan.
1Kn 1:20 Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarwameta, Jeracha,
1Kn 1:21 Hadorama, Uzala, Diklę,
1Kn 1:22 Ebala, Abimaela, Szebę,
1Kn 1:23 Ofira, Chawilę i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana.
1Kn 1:24 Sem, Arpachszad, Szelach.
1Kn 1:25 Eber, Peleg, Reu,
1Kn 1:26 Serug, Nachor, Terach,
1Kn 1:27 Abram, to jest Abraham.
1Kn 1:28 Synami Abrahama byli: Izaak i Ismael.
1Kn 1:29 Taki zaś jest ich rodowód: pierworodnym Ismaela był Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,
1Kn 1:30 Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,
1Kn 1:31 Jetur, Napisz i Kedma; ci byli synami Ismaela.
1Kn 1:32 Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
1Kn 1:33 Synami Midiana byli: Efa, Efer, Chanoch, Abida i Eldea. Wszyscy oni byli synami Ketury.
1Kn 1:34 Abraham zrodził też Izaaka. Synami Izaaka byli: Ezaw i Izrael.
1Kn 1:35 Synami Ezawa byli: Elifaz, Reguel, Jeusz, Jaalam i Korach.
1Kn 1:36 Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gaatam, Kenaz, Timna i Amalek.
1Kn 1:37 Synami Reguela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mazza.
1Kn 1:38 Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
1Kn 1:39 Synami Lotana byli: Chori i Homam, siostrą zaś Lotana Timna.
1Kn 1:40 Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam; synami Sibeona byli: Ajja i Ana.
1Kn 1:41 Synem Any był Diszon, a synami Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
1Kn 1:42 Synami Esera byli: Bilhan, Zaawan, Jaakan, synami zaś Diszona Us i Aran.
1Kn 1:43 A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim król objął władzę królewską nad synami izraelskimi: Bela, syn Beora, miasto zaś jego nazywało się Dinhaba.
1Kn 1:44 Gdy Bela umarł, objął po nim władzę królewską Jobab, syn Zeracha z Bosry.
1Kn 1:45 Gdy zaś umarł Jobab, objął po nim władzę królewską Chuszam z krainy Temańczyków.
1Kn 1:46 Gdy zaś umarł Chuszan, objął po nim władzę królewską Hadad, syn Bedada, który pobił Midiańczyków na Polu Moabskim; miasto zaś jego nazywało się Awwit.
1Kn 1:47 Gdy umarł Hadad, objął po nim władzę królewską Samla z Masreki.
1Kn 1:48 Gdy zaś umarł Samla, objął po nim władzę królewską Szaul z Rechobot nad Rzeką.
1Kn 1:49 A gdy umarł Szaul, objął po nim władzę królewską Baal-Chanan, syn Achbora.
1Kn 1:50 Gdy zaś umarł Baal-Chanan, objął po nim władzę królewską Hadad, a miasto jego nazywało się Pai, żona zaś Mehetabel, córka Matredy, córki Mezahaba.
1Kn 1:51 A gdy umarł Hadad, książętami Edomu byli: książę Timra, książę Alwa, książę Jetet,
1Kn 1:52 Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon,
1Kn 1:53 Książę Kenan, książę Teman, książę Mibsar,
1Kn 1:54 Książę Magdiel, książę Iram. Ci byli książętami Edomu.

Rozdział 2

1Kn 2:1 A oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon,
1Kn 2:2 Dan, Józef, Beniamin, Naftali, Gad i Aser.
1Kn 2:3 Synami Judy byli: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili mu się z córki Szui, Kananitki. Lecz Er, pierworodny Judy, był zły w oczach Pana, więc zabił go.
1Kn 2:4 Tamar też, jego synowa, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.
1Kn 2:5 Synami Peresa byli Chesron i Chamul.
1Kn 2:6 Synami Zeracha byli Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara. Wszystkich ich było pięciu.
1Kn 2:7 Synem Karmiego był Achan, który sprowadził nieszczęście na Izraela, ujmując z tego, co było obłożone klątwą.
1Kn 2:8 Synem Etana był Azariasz.
1Kn 2:9 Synami Chesrona, którzy mu się urodzili, byli Jerachmeel, Ram i Kelubaj.
1Kn 2:10 Ram zaś zrodził Amminadaba, Amminadab zrodził Nachszona, księcia wśród synów Judy.
1Kn 2:11 Nachszon zrodził Salmę, a Salma zrodził Boaza.
1Kn 2:12 Boaz zrodził Obeda, Obed zaś zrodził Isajego.
1Kn 2:13 Isaj zrodził jako swego pierworodnego Eliaba, jako drugiego Abinadaba, jako trzeciego Szimeę,
1Kn 2:14 Jako czwartego Nataneela, jako piątego Raddaja,
1Kn 2:15 Jako szóstego Osema, jako siódmego Dawida.
1Kn 2:16 Siostrami ich były Seruja i Abigail. Synami Serui byli: Abiszaj, Joab i Asael, ci trzej.
1Kn 2:17 Abigail urodziła Amasę, a ojcem Amasy był Ismaelita Jeter.
1Kn 2:18 Kaleb, syn Chesrona, miał ze swoją żoną Azubą Jeriota, jej synami zaś byli Jeszer, Szobab i Ardon.
1Kn 2:19 A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura.
1Kn 2:20 A Chur zrodził Uriego, Uri zaś zrodził Besalela.
1Kn 2:21 Potem Chesron zbliżył się do córki Machira, ojca Gileada, i pojął ją za żonę, gdy miał już lat sześćdziesiąt. A ona urodziła mu Seguba.
1Kn 2:22 Segub zrodził Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy grody w ziemi Gilead.
1Kn 2:23 Lecz Geszur i Aram odebrali im Sioła Jaira, Kenat z jego osiedlami, razem sześćdziesiąt grodów; wszystkie one należały do synów Machira, ojca Gileada.
1Kn 2:24 Po śmierci Chesrona zbliżył się Kaleb do Efraty, żony Chesrona, swego ojca, i ona urodziła mu Aszechura, ojca Tekoi.
1Kn 2:25 Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli pierworodny Ram, dalej Buna, Oren i Achiasz.
1Kn 2:26 Jerachmeel miał też drugą żonę imieniem Atara, która była matką Onama.
1Kn 2:27 Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli Maas, Jamin i Eker.
1Kn 2:28 Synami Onama byli: Szammaj i Jada. A synami Szammaja: Nadab i Abiszur.
1Kn 2:29 Żona Abiszura nazywała się Abichail, a urodziła mu Achbana i Molida.
1Kn 2:30 Synami Nadaba byli Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietnie.
1Kn 2:31 Synem Appaima był Jiszi, synem Jiszi Szeszan, synem Szeszana Achlaj.
1Kn 2:32 Synami Jady, brata Szammaja, byli Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietnie.
1Kn 2:33 Synami Jonatana zaś byli Pelet i Zaza. To są potomkowie Jerachmeela.
1Kn 2:34 Szeszan nie miał synów, tylko córki. A miał Szeszan sługę Egipcjanina imieniem Jarcha.
1Kn 2:35 Szeszan dał tedy swoją córkę Jarsze swemu słudze, za żonę i ta urodziła mu Attaja.
1Kn 2:36 Attaj zrodził Natana, a Natan zrodził Zabada.
1Kn 2:37 Zabad zrodził Eflala, a Eflal zrodził Obeda.
1Kn 2:38 Obed zrodził Jehu, a Jehu zrodził Azariasza.
1Kn 2:39 Azariasz zrodził Chelesa, Cheles zaś zrodził Eleasę.
1Kn 2:40 Eleasa zrodził Sismaja, Sismaj zaś zrodził Szalluma.
1Kn 2:41 Szallum zrodził Jekamiasza, a Jekamiasz zrodził Eliszamę.
1Kn 2:42 Synami Kaleba, brata Jerachmeela, byli jako pierworodny Maresza, który był ojcem Sifa i Mareszy. Synem zaś Mareszy był Chebron.
1Kn 2:43 Synami Chebrona byli: Korach, Tappuach Rekem i Szema.
1Kn 2:44 Szema zrodził Rachama, ojca Jorkoama, Rekem zaś zrodził Szammaja.
1Kn 2:45 Synem Szammaja był Maon, Maon zaś był ojcem Bet-Sura.
1Kn 2:46 Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza. Charan zaś zrodził Gazeza.
1Kn 2:47 Synami Johdaja byli: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.
1Kn 2:48 Druga nałożnica Kaleba urodziła Szebera i Tirchanę.
1Kn 2:49 Urodziła też Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Machbeny i ojca Gibei. Córką Kaleba była Aksa.
1Kn 2:50 Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty byli Szobal, ojciec Kiriat-Jearima,
1Kn 2:51 Salma, ojciec Bet-Lechema i Charef, ojciec Bet-Gadera.
1Kn 2:52 Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, miał synów Haroego, Chasriego i Menuchota.
1Kn 2:53 Rodziny Kiriat-Jearima to: Jitryjczycy, Putyjczycy, Szumatczycy i Miszraitczycy; od nich wywodzą się Soreatczycy i Esztaulczycy.
1Kn 2:54 Synami Salmy byli: Bet-Lechem, Netofatczycy, Atrot-Bet-Joab, połowa Manachatczyków, Soryjczycy.
1Kn 2:55 A rodziny pisarzy, mieszkających w Jabesz, to Tireatczycy, Szimeatczycy i Szuchatczycy. Są to Kenici, którzy wywodzą się od Chamata, ojca domu Rekaba.

Rozdział 3

1Kn 3:1 A oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jezreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki,
1Kn 3:2 Trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity,
1Kn 3:3 Piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.
1Kn 3:4 Sześciu urodziło mu się w Hebronie, gdzie panował siedem lat i sześć miesięcy; trzydzieści trzy lata panował w Jeruzalemie.
1Kn 3:5 Ci zaś urodzili mu się w Jeruzalemie: Szimea, Szobab, Natan i Salomon, ci czterej z Batszeby, córki Ammiela.
1Kn 3:6 Następnie: Jibchar, Eliszama, Elipelet,
1Kn 3:7 Nogach, Nefeg, Jafia,
1Kn 3:8 Eliszama, Eliada i Elipelet, dziewięciu.
1Kn 3:9 Ci wszyscy byli synami Dawida poza synami z nałożnic; a siostrą ich była Tamar.
1Kn 3:10 Synem Salomona był Rechabeam, synem Rechabeama Abiasz, synem Abiasza Asa, synem Asy Jehoszafat.
1Kn 3:11 Synem Jehoszafata Joram, synem Jorama Achazjasz, synem Achazjasza Joasz,
1Kn 3:12 Synem Joasza Amasjasz, synem Amasjasza Azariasz, synem Azariasza Jotam.
1Kn 3:13 Synem Jotama Achaz, synem Achaza Hiskiasz, synem Hiskiasza Manasses.
1Kn 3:14 Synem Manassesa Amon, synem Amona Jozjasz.
1Kn 3:15 Synami Jozjasza byli: pierworodnym Jochanan, drugim Jehojakim, trzecim Sedekiasz, czwartym Szallum.
1Kn 3:16 Synem Jehojakima był Jechoniasz, a jego synem Sidkiasz.
1Kn 3:17 Synami Jechoniasza, jeńca, byli Szealtiel,
1Kn 3:18 Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nesabiasz.
1Kn 3:19 Synami Pedajasza byli Zerubbabel i Szimei; synem Zerubbabela był Meszullam i Chananiasz, ich siostrą zaś Szelomit.
1Kn 3:20 Synami Meszullama byli: Chaszuba, Ohel, Berechiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, tych pięciu.
1Kn 3:21 Synami Chananiasza byli: Pelatiasz, Izajasz, Refajasz, Arnan, Obadiasz i Szechaniasz.
1Kn 3:22 Synami Szechaniasza byli: Szemejasz. Chattusz. Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, tych sześciu.
1Kn 3:23 Synami Neariasza byli: Elioenajasz, Hiskiasz i Azrikam, ci trzej.
1Kn 3:24 Synami Elioenajasza byli: Hodawiasz, Elaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, tych siedmiu.

Rozdział 4

1Kn 4:1 Synowie Judy to Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal.
1Kn 4:2 Reajasz, syn Szobala, zrodził Jachata, Jachat zaś zrodził Achumaja i Lahada; taki jest rodowód Soreatczyków.
1Kn 4:3 A oto synowie Chura: Etam, Jezreel, Jiszma i Jidbasz; a siostra ich nazywała się Haslelponi:
1Kn 4:4 Dalej Penuel, ojciec Gedora, i Ezer, ojciec Chuszy. To są synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlechema.
1Kn 4:5 Aszchur, ojciec Tekoi, miał dwie żony: Cheleę i Naarę.
1Kn 4:6 Naara urodziła mu Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary.
1Kn 4:7 Synami zaś Chelei byli: Seret, Jesochar i Etnan.
1Kn 4:8 Koz zaś zrodził Anuba, Hassobeba i rody Acharchela, syna Haruma.
1Kn 4:9 Lecz Jaabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jaabes, gdyż pomyślała: W bólu rodziłam.
1Kn 4:10 A Jaabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę.
1Kn 4:11 Kelub, brat Szuchy, zrodził Mechira, który był ojcem Esztona.
1Kn 4:12 Eszton zrodził Bet-Rafę, Paseacha i Techinnę, ojca Ir-Nachasza. To są mężowie z Rechy.
1Kn 4:13 Synami Kenaza byli Otniel i Serajasz. Synami Otniela zaś Chatat i Meonotaj.
1Kn 4:14 A Meonotaj zrodził Ofrę, Serejasz zaś zrodził Joaba, ojca Ge-Charaszima; byli oni bowiem kowalami.
1Kn 4:15 Synami Kaleba, syna Jefunnego, byli: Ir, Ela i Naam. Synem Eli był Kenaz.
1Kn 4:16 Synami Jehallelela byli: Zif, Zifa, Tiria i Asreel.
1Kn 4:17 Synami Ezry byli: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Jeter zrodził Miriam, Szammaja i Jiszbacha, ojca Esztemoi.
1Kn 4:18 Żona jego, Judejka, urodziła Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Sochy, Jekutiela, ojca Zanoacha. Byli oni synami Bitii, córki faraona, którą pojął za żonę Mered.
1Kn 4:19 Synami żony Hidiasza, siostry Nachama, byli ojcowie Keili, Garmijczyka, i Esztemoi, Maachatczyka.
1Kn 4:20 Synami Szymona byli Amnon, Rinna, Ben-Chanan i Tilon, synami Jisziego zaś Zochet i Ben-Zochet.
1Kn 4:21 Synami Szeli, syna Judy, byli Er, ojciec Lechy, Laeda, ojciec Mareszy i rodów wytwórców bisioru z Bet-Aszbea
1Kn 4:22 Oraz Jokim i mężowie z Koseby, dalej Joasz i Saraf, którzy panowali nad Moabem, a potem powrócili do Bet-Lechem, jak mówią dawne podania.
1Kn 4:23 Byli oni garncarzami, a mieszkali w Netaim i Gedera; mieszkali tam przy królu, w jego służbie.
1Kn 4:24 Synami Symeona byli: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach i Saul.
1Kn 4:25 Synem jego był Szallum, synem Szalluma Mibsam, synem Mibsama Miszma.
1Kn 4:26 Synem Miszmy był Chammuel, synem Chammuela Zakkur, synem Zakkura Szimei.
1Kn 4:27 Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli tylu synów i wszystkie jego rody nie były tak liczne jak potomkowie Judy.
1Kn 4:28 Mieszkali oni w Beer-Szebie, w Molada, w Chasar-Szua,
1Kn 4:29 W Bilha, w Esem, w Tolad,
1Kn 4:30 W Betuel, w Chormie, w Syklag,
1Kn 4:31 W Bet-Markabot, w Chasar-Susim, w Bet-Bire, i w Szaaraim; to były ich miasta aż do czasu panowania Dawida,
1Kn 4:32 A ich osiedlami były: Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan, pięć miast
1Kn 4:33 Oraz wszystkie wioski dookoła tych miast, aż do Baal; to były ich siedziby, w których mieli swoją przynależność rodową.
1Kn 4:34 Meszobab zaś, Jamlek, Josza, syn Amasjasza,
1Kn 4:35 Joel, Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela,
1Kn 4:36 Elioenaj, Jaakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz,
1Kn 4:37 Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza.
1Kn 4:38 Ci imiennie tu podani byli książętami w swoich rodach i ich rodziny potężnie się rozrosły,
1Kn 4:39 I dotarli od wejścia do Gerar aż do wschodniej części doliny, aby szukać pastwisk dla swoich trzód.
1Kn 4:40 Znaleźli też bujne i dobre pastwiska, a ziemia była obszerna, spokojna i bezpieczna, gdyż poprzedni mieszkańcy należeli do Chamitów.
1Kn 4:41 Ci imiennie tu podani przyszli tam w czasach Hiskiasza, króla judzkiego, zniszczyli ich namioty, jak również Meunijczyków, którzy się tam znaleźli, doszczętnie ich wygubili aż do dnia dzisiejszego i zajęli ich siedziby, gdyż były tam pastwiska dla ich trzód.
1Kn 4:42 Spośród nich, to jest Symeonitów, poszło pięciuset mężów na pogórze Seir, a na ich czele Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzzjel, synowie Jisziego,
1Kn 4:43 I wytępili resztkę Amalekitów, która się uratowała, i zamieszkali tam aż do dziś dnia.