Aktualności

Pierwszy list Św. Pawła do Tesaloniczan 4-5

Pierwszy list Św. Pawła do Tesaloniczan 4-5

Fragment na dziś

PIERWSZY LIST ŚW. PAWŁA DO TESALONICZAN

Rozdział 4

1Ts 4:1 A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali.
1Ts 4:2 Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa.
1Ts 4:3 Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,
1Ts 4:4 Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu,
1Ts 4:5 Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga,
1Ts 4:6 Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy.
1Ts 4:7 Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia.
1Ts 4:8 Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego.
1Ts 4:9 A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować;
1Ts 4:10 To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali
1Ts 4:11 I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy,
1Ts 4:12 Tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani.
1Ts 4:13 A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
1Ts 4:14 Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
1Ts 4:15 A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
1Ts 4:16 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
1Ts 4:17 Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
1Ts 4:18 Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

Rozdział 5

1Ts 5:1 A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.
1Ts 5:2 Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
1Ts 5:3 Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.
1Ts 5:4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
1Ts 5:5 Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
1Ts 5:6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
1Ts 5:7 Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
1Ts 5:8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.
1Ts 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1Ts 5:10 Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
1Ts 5:11 Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
1Ts 5:12 A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, a są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was;
1Ts 5:13 Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą.
1Ts 5:14 Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich.
1Ts 5:15 Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.
1Ts 5:16 Zawsze się radujcie.
1Ts 5:17 Bez przestanku się módlcie.
1Ts 5:18 Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
1Ts 5:19 Ducha nie gaście.
1Ts 5:20 Proroctw nie lekceważcie.
1Ts 5:21 Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.
1Ts 5:22 Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie.
1Ts 5:23 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1Ts 5:24 Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.
1Ts 5:25 Bracia, módlcie się za nas.
1Ts 5:26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.
1Ts 5:27 Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom.
1Ts 5:28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen.