Aktualności

Przypowieści Salomona 2-3

Przypowieści Salomona 2-3

Fragment na dziś

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA

Rozdział 2

Prz 2:1 Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania,
Prz 2:2 Nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu,
Prz 2:3 Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność,
Prz 2:4 Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych,
Prz 2:5 Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga;
Prz 2:6 Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.
Prz 2:7 On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie,
Prz 2:8 Strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych.
Prz 2:9 Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę.
Prz 2:10 Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy.
Prz 2:11 Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec,
Prz 2:12 Zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie,
Prz 2:13 Od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi,
Prz 2:14 Którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności,
Prz 2:15 Których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce;
Prz 2:16 Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami,
Prz 2:17 Która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem;
Prz 2:18 Bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni.
Prz 2:19 Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia.
Prz 2:20 Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi.
Prz 2:21 Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej;
Prz 2:22 Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni.

Rozdział 3

Prz 3:1 Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań,
Prz 3:2 Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój.
Prz 3:3 Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca!
Prz 3:4 Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.
Prz 3:5 Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!
Prz 3:6 Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
Prz 3:7 Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!
Prz 3:8 To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.
Prz 3:9 Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!
Prz 3:10 I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.
Prz 3:11 Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!
Prz 3:12 Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.
Prz 3:13 Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu;
Prz 3:14 Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.
Prz 3:15 Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.
Prz 3:16 W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.
Prz 3:17 Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.
Prz 3:18 Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.
Prz 3:19 Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.
Prz 3:20 Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami.
Prz 3:21 Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu,
Prz 3:22 A będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi.
Prz 3:23 Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się.
Prz 3:24 Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.
Prz 3:25 Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych,
Prz 3:26 Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.
Prz 3:27 Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy.
Prz 3:28 Nie mów do swego bliźniego: Idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro – jeżeli możesz to teraz uczynić.
Prz 3:29 Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa mieszkając z tobą!
Prz 3:30 Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził!
Prz 3:31 Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi,
Prz 3:32 Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.
Prz 3:33 Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych.
Prz 3:34 Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę.
Prz 3:35 Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.