Aktualności

Psalm 119

Psalm 119

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 119

Psm 119:1 Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, Którzy postępują według zakonu Pana!
Psm 119:2 Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego serca,
Psm 119:3 Którzy nie czynią krzywdy, Ale chodzą drogami jego.
Psm 119:4 Tyś wydał rozkazy swoje, Aby ich pilnie strzeżono:
Psm 119:5 Oby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw twoich!
Psm 119:6 Wtedy nie doznam wstydu, Gdy będę zważał na wszystkie przykazania twoje.
Psm 119:7 Dziękować ci będę szczerym sercem, Gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich.
Psm 119:8 Będę przestrzegał ustaw twoich, Nie opuszczaj mnie nigdy.
Psm 119:9 Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.
Psm 119:10 Z całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich!
Psm 119:11 W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.
Psm 119:12 Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw twoich!
Psm 119:13 Wargami swymi opowiadam Wszystkie wskazania ust twoich.
Psm 119:14 Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, Jak z wielkiego bogactwa.
Psm 119:15 Rozmyślam o rozkazach twoich I patrzę na drogi twoje.
Psm 119:16 Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego.
Psm 119:17 Okaż dobroć słudze swemu, Abym żył i przestrzegał słowa twego!
Psm 119:18 Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego.
Psm 119:19 Jestem gościem na ziemi, Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich!
Psm 119:20 Dusza moja omdlewa ustawicznie Z tęsknoty za prawami twoimi.
Psm 119:21 Zgromiłeś pysznych, Przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich!
Psm 119:22 Zdejm ze mnie hańbę i pogardę, Bo strzegę świadectw twoich!
Psm 119:23 Choć książęta zasiadają społem i zmawiają się przeciwko mnie, Jednak sługa twój rozmyśla o ustawach twoich.
Psm 119:24 Zaiste, ustawy twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi.
Psm 119:25 Dusza moja przylgnęła do prochu, Ożyw mnie według słowa twego.
Psm 119:26 Opowiedziałem ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie; Naucz mnie ustaw twoich!
Psm 119:27 Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia twoje, A będę rozmyślał o cudach twoich!
Psm 119:28 Dusza moja zalewa się łzami ze smutku, Podźwignij mnie słowem swoim!
Psm 119:29 Oddal ode mnie drogę kłamstwa, Ucz mię łaskawie zakonu swojego!
Psm 119:30 Obrałem drogę prawdy, Prawa twoje stawiam przed sobą.
Psm 119:31 Przylgnąłem do świadectw twoich, Panie! Nie dopuść, bym doznał wstydu!
Psm 119:32 Biegnę drogą przykazań twoich, Bo dodajesz otuchy sercu mojemu.
Psm 119:33 Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, A będę jej strzegł do końca.
Psm 119:34 Daj mi rozum, abym zachował zakon twój I przestrzegał go całym sercem!
Psm 119:35 Prowadź mnie ścieżką przykazań twoich, Bo w niej mam upodobanie!
Psm 119:36 Nakłoń serce moje do ustaw twoich, A nie do chciwości!
Psm 119:37 Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, Obdarz mnie życiem na drodze swojej!
Psm 119:38 Spełnij słudze twemu obietnicę swoją, Daną tym, którzy się ciebie boją!
Psm 119:39 Oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, Bo prawa twoje są dobre!
Psm 119:40 Oto tęsknię do przykazań twoich, Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie!
Psm 119:41 Niech spłynie na mnie łaska twoja, Panie, Zbawienie twoje według obietnicy twojej,
Psm 119:42 Abym mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga, Bo zaufałem słowu twemu.
Psm 119:43 Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, Gdy pokładam nadzieję w prawach twoich!
Psm 119:44 Zawsze strzec będę zakonu twego, Po wieki wieczne.
Psm 119:45 I chodzić będę na wolności, Bo szukam rozkazów twoich.
Psm 119:46 Przed królami mówić będę o świadectwach twoich I nie będę się wstydził.
Psm 119:47 Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, Które pokochałem.
Psm 119:48 Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich.
Psm 119:49 Pomnij na słowo do sługi twego, Na którym kazałeś mi polegać.
Psm 119:50 To jest pociechą moją w niedoli mojej, Że obietnica twoja mnie ożywia.
Psm 119:51 Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, Lecz ja nie odstępuję od zakonu twego.
Psm 119:52 Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach twoich I doznaję pocieszenia.
Psm 119:53 Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych, Którzy porzucają zakon twój.
Psm 119:54 Ustawy twoje są mi pieśniami W domu pielgrzymki mojej.
Psm 119:55 Wspominam w nocy imię twoje, Panie, I strzegę zakonu twego.
Psm 119:56 Udziałem moim jest Przestrzegać ustaw twoich.
Psm 119:57 Rzekłem: Udziałem moim, Panie, Przestrzegać słów twoich.
Psm 119:58 Z całego serca błagam cię: Zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej!
Psm 119:59 Zastanawiam się nad drogami moimi I zwracam kroki moje ku świadectwom twoim.
Psm 119:60 Śpieszę, a nie opóźniam się Wypełniać przykazania twoje.
Psm 119:61 Sidła bezbożnych omotały mnie, Lecz nie zapominam zakonu twego.
Psm 119:62 O północy wstaję, aby ci dziękować Za sprawiedliwe sądy twoje.
Psm 119:63 Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się ciebie boją I przestrzegają ustaw twoich.
Psm 119:64 Pełna jest ziemia łaski twojej, Panie, naucz mnie ustaw twoich!
Psm 119:65 Dobro wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według słowa swego.
Psm 119:66 Naucz mnie trafnego sądu i poznania, Bo uwierzyłem przykazaniom twoim!
Psm 119:67 Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę twego słowa.
Psm 119:68 Dobry jesteś i dobrze czynisz, Naucz mnie ustaw twoich!
Psm 119:69 Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, Lecz ja całym sercem strzegę ustaw twoich.
Psm 119:70 Serce ich jest nieczułe jak tłuszcz, Ja zaś mam rozkosz w zakonie twym.
Psm 119:71 Dobrze mi, żem został upokorzony, Abym się nauczył ustaw twoich.
Psm 119:72 Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, Niż tysiące sztuk złota i srebra.
Psm 119:73 Ręce twoje uczyniły mnie i ukształtowały, Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań twoich!
Psm 119:74 Ci, którzy się ciebie boją, patrzą na mnie i radują się Że pokładam nadzieję w słowie twoim.
Psm 119:75 Wiem, Panie, że sądy twoje są sprawiedliwe I żeś mię słusznie upokorzył.
Psm 119:76 Niechaj łaska twoja będzie pociechą moja Jak przyrzekłeś słudze swemu!
Psm 119:77 Niech zstąpi na mnie miłosierdzie twoje, abym żył, Bo zakon twój jest rozkoszą moją!
Psm 119:78 Niech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie, Ja zaś rozmyślam o ustawach twoich!
Psm 119:79 Niech się zwrócą do mnie, którzy się ciebie boją I którzy znają świadectwa twoje!
Psm 119:80 Oby serce moje było nienaganne w ustawach twoich, Abym nie był zawstydzony!
Psm 119:81 Dusza moja tęskni do zbawienia twojego, Oczekuję słowa twojego.
Psm 119:82 Oczy moje tęsknią do obietnicy twojej Mówiąc: Kiedy mnie pocieszysz?
Psm 119:83 Chociaż stałem się jak wór skórzany w dymie, Jednak nie zapomniałem ustaw twoich.
Psm 119:84 Ile dni zostaje słudze twemu? Kiedy wydasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują?
Psm 119:85 Zuchwali wykopali pode mną doły; Ci, którzy nie stosują się do zakonu twego.
Psm 119:86 Wszystkie przykazania twoje są prawdą; Niesłusznie prześladują mnie! Pomóż mi!
Psm 119:87 Omal nie zgładzili mnie z ziemi, Lecz ja nie odstąpiłem ustaw twoich.
Psm 119:88 Zachowaj mnie według łaski swojej, Bym mógł strzec świadectwa ust twoich!
Psm 119:89 Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa.
Psm 119:90 Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie, Ugruntowałeś ziemię i stoi.
Psm 119:91 Według praw twoich istnieje dotąd, Bo wszystko służy tobie.
Psm 119:92 Gdyby zakon twój nie był rozkoszą moją, Zginąłbym w niedoli.
Psm 119:93 Nigdy nie zapomnę przykazań twoich, Bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu.
Psm 119:94 Twoim jestem! Wybaw mnie, Bo szukam przykazań twoich!
Psm 119:95 Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, Ale ja rozważam świadectwa twoje.
Psm 119:96 Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, Lecz przykazanie twoje trwa najdłużej.
Psm 119:97 O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim!
Psm 119:98 Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze.
Psm 119:99 Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich.
Psm 119:100 Jestem roztropniejszy od starszych, Bo strzegę przykazań twoich!
Psm 119:101 Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, Aby strzec słowa twego.
Psm 119:102 Od sądów twoich nie odstępuję, Ponieważ Ty mnie nauczasz.
Psm 119:103 O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, Słodsze niż miód dla ust moich.
Psm 119:104 Z przykazań twoich nabrałem rozumu, Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej.
Psm 119:105 Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim.
Psm 119:106 Przysiągłem i potwierdzam: Chcę strzec twoich praw sprawiedliwych.
Psm 119:107 Jestem bardzo utrapiony, Panie, ożyw mnie według słowa swego!
Psm 119:108 Racz przyjąć, Panie, dobrowolne ofiary ust moich I naucz mnie sądów twoich!
Psm 119:109 Dusza moja jest stale w niebezpieczeństwie, Lecz o zakonie twoim nie zapominam.
Psm 119:110 Bezbożni zastawili na mnie sidło, Lecz ja nie odstępuję od ustaw twoich.
Psm 119:111 Świadectwa twoje są moim dziedzictwem na wieki, Gdyż są rozkoszą serca mego.
Psm 119:112 Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy twoje; Wieczna za to nagroda!
Psm 119:113 Ludzi chwiejnych nienawidzę, Ale zakon twój miłuję.
Psm 119:114 Tyś obroną moją i tarczą moją, W słowie twoim mam nadzieję.
Psm 119:115 Odstąpcie ode mnie, złośnicy, Bo chcę przestrzegać przykazań Boga mego.
Psm 119:116 Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył, A nie dopuść, bym doznał zawodu w nadziei mojej.
Psm 119:117 Podtrzymaj mię, abym był zbawiony, A zawsze wpatrywać się będę w ustawy twoje!
Psm 119:118 Gardzisz wszystkimi, którzy odstępują od ustaw twoich, Bo myśli ich są fałszywe.
Psm 119:119 Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi, Dlatego kocham świadectwa twoje.
Psm 119:120 Ciało moje drży ze strachu przed tobą, Bo lękam się twoich sądów.
Psm 119:121 Wykonuję prawo i sprawiedliwość; Nie wydawaj mnie w ręce gnębicieli moich.
Psm 119:122 Wstaw się za sługą swoim dla dobra jego, Niech nie gnębią mnie zuchwali!
Psm 119:123 Oczy moje tęsknią za zbawieniem twoim I za słowem sprawiedliwości twojej.
Psm 119:124 Postąp ze sługą twoim według łaski swojej I naucz mnie ustaw swoich!
Psm 119:125 Jestem sługą twoim, daj mi rozum, Abym poznał świadectwa twoje!
Psm 119:126 Czas już, by Pan rozpoczął działanie, Gdyż naruszono zakon twój.
Psm 119:127 Dlatego kocham przykazania twoje Bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto.
Psm 119:128 Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy twoje, Nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.
Psm 119:129 Cudowne są świadectwa twoje, Dlatego ich strzeże dusza moja.
Psm 119:130 Wykład słów twoich oświeca, Daje rozum prostaczkom.
Psm 119:131 Otwieram usta i wzdycham, Bo pragnę przykazań twoich.
Psm 119:132 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Jak zwykłeś czynić tym, którzy miłują imię twoje!
Psm 119:133 Umocnij kroki moje w słowie twoim I nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności!
Psm 119:134 Wybaw mnie od ucisku człowieka, A będę strzegł ustaw twoich!
Psm 119:135 Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim I naucz mnie ustaw swoich!
Psm 119:136 Potoki łez płyną z oczu moich, Dlatego że nie strzegą zakonu twego,
Psm 119:137 Sprawiedliwy jesteś, Panie, I prawe są sądy twoje.
Psm 119:138 Nadałeś przykazania swoje Sprawiedliwe i wielce prawdziwe.
Psm 119:139 Trawi mię żarliwość moja, Że wrogowie moi zapominają o słowie twoim.
Psm 119:140 Słowo twoje jest całkowicie czyste, Dlatego kocha je sługa twój.
Psm 119:141 Mały jestem i wzgardzony, Lecz nie zapominam o ustawach twoich.
Psm 119:142 Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością, A zakon twój jest prawdą.
Psm 119:143 Ucisk i utrapienie ogarnęły mnie, Lecz Przykazania twoje są rozkoszą moją.
Psm 119:144 Świadectwa twoje są sprawiedliwe na wieki, Daj mi rozum, abym ożył!
Psm 119:145 Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy twoje.
Psm 119:146 Wołam do ciebie, wybaw mnie, A będę strzegł świadectw twoich!
Psm 119:147 Wstaję przed świtem i wołam o pomoc: Oczekuję na słowo twoje.
Psm 119:148 Budzę się, zanim zaświta, Aby rozmyślać nad słowem twoim.
Psm 119:149 Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie, Według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu!
Psm 119:150 Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego.
Psm 119:151 Bliski jesteś, Panie, A wszystkie twe przykazania są prawdą.
Psm 119:152 Od dawna wiem o przykazaniach twoich, Że ustanowiłeś je na wieki.
Psm 119:153 Wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie, Gdyż nie zapominam o zakonie twoim!
Psm 119:154 Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie; Ożywiaj mnie według obietnicy swojej!
Psm 119:155 Zbawienie dalekie jest od bezbożników, Bo nie szukają ustaw twoich,
Psm 119:156 Wielkie jest miłosierdzie twoje, Panie, Ożywiaj mnie według sądów twoich!
Psm 119:157 Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi, Lecz ja nie zbaczam od przykazań twoich.
Psm 119:158 Gdy widzę odstępców, czuję odrazę, Że nie strzegą słowa twego.
Psm 119:159 Zważ, że kocham ustawy twoje, Panie, Ożywiaj mnie według łaski swojej!
Psm 119:160 Prawda jest treścią słowa twego I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok.
Psm 119:161 Książęta prześladują mnie bez przyczyny, Lecz serce moje lęka się słowa twego.
Psm 119:162 Weselę się z obietnicy twojej Jak ten, który zdobył wielki łup.
Psm 119:163 Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, Lecz kocham twój zakon.
Psm 119:164 Siedem razy dziennie wysławiam cię Za sprawiedliwe sądy twoje.
Psm 119:165 Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, Na niczym się nie potkną.
Psm 119:166 Wyczekuję zbawienia twego, Panie, I pełnię przykazania twoje.
Psm 119:167 Dusza moja strzeże świadectw twoich, Które bardzo kocham.
Psm 119:168 Strzegę nakazów twoich i świadectw twoich, Bo wszystkie drogi moje są jawne przed tobą.
Psm 119:169 Niech dotrze prośba moja przed oblicze twoje, Panie, Obdarz mnie rozumem według słowa swego!
Psm 119:170 Błaganie moje niech dojdzie przed oblicze twoje, Wybaw mnie według obietnicy swojej!
Psm 119:171 Niechaj popłynie chwała z warg moich, Gdy mię nauczysz ustaw swoich.
Psm 119:172 Niech język mój opiewa słowo twoje, Bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwe.
Psm 119:173 Niech wesprze mnie ręka twoja, Gdyż wybrałem przykazania twoje!
Psm 119:174 Zbawienia twego pragnę, Panie, A zakon twój jest rozkoszą moją.
Psm 119:175 Niech żyje dusza moja, aby cię chwalić, A niech wspomagają mnie wyroki twoje!
Psm 119:176 Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi twego, Bo nie zapomniałem o przykazaniach twoich.