Aktualności

Psalmy 105-107

Psalmy 105-107

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 105

Psm 105:1 Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego!
Psm 105:2 Śpiewajcie mu, grajcie mu, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego!
Psm 105:3 Chlubcie się imieniem jego świętym, Niech raduje się serce szukających Pana!
Psm 105:4 Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego!
Psm 105:5 Pamiętajcie o cudach, które uczynił, O znakach i wyrokach ust jego.
Psm 105:6 Wy, potomkowie Abrahama, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrańcy jego!
Psm 105:7 On jest Panem, Bogiem waszym, Prawa jego na całej ziemi.
Psm 105:8 Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, O słowie, które dał tysiącznym pokoleniom,
Psm 105:9 O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, I o przysiędze swej dla Izaaka.
Psm 105:10 Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, Dla Izraela jako przymierze wieczne,
Psm 105:11 Mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan, W dziedziczne wasze posiadanie.
Psm 105:12 Gdy było ich jeszcze niewielu, Nieliczni i obcy w niej,
Psm 105:13 Wędrowali wtedy od narodu do narodu, Z jednego królestwa do innego ludu.
Psm 105:14 Nikomu nie dozwolił ich krzywdzić I z powodu nich karał nawet królów:
Psm 105:15 Nie tykajcie pomazańców moich I nie czyńcie nic złego prorokom moim!
Psm 105:16 Przywołał głód na ziemię I pozbawił wszelkich zasobów chleba.
Psm 105:17 Wysłał przed nimi męża, Józefa sprzedanego w niewolę.
Psm 105:18 Nogi jego skrępowano pętami; Dostał się w żelazne kajdany
Psm 105:19 Aż do czasu, gdy się spełniło słowo jego I wyrok Pana go uniewinnił.
Psm 105:20 Posłał król mężów i uwolnił go, Władca ludów wypuścił go na wolność.
Psm 105:21 Ustanowił go panem domu swego I włodarzem całego mienia swego,
Psm 105:22 Aby szkolił książąt jego według swego uznania I nauczał mądrości starszych jego.
Psm 105:23 Przybył tedy Izrael do Egiptu, Jakub był przybyszem w ziemi Chama.
Psm 105:24 I rozmnożył lud swój bardzo, I uczynił go potężniejszym niż nieprzyjaciół jego.
Psm 105:25 Odmienił serce ich tak, że znienawidzili lud jego, Działali podstępnie wobec sług jego.
Psm 105:26 Posłał Mojżesza sługę swego, Aarona, którego sobie wybrał.
Psm 105:27 Czynili wśród nich znaki jego I cuda w ziemi Chama.
Psm 105:28 Zesłał ciemności i nastała ciemność, Lecz nie zważali na jego słowo.
Psm 105:29 Zamienił wody ich w krew I wygubił ryby ich.
Psm 105:30 Ziemia ich zaroiła się od żab, Były nawet w komnatach ich królów.
Psm 105:31 Rzekł, i zjawiło się robactwo, Muchy w całym ich kraju.
Psm 105:32 Zesłał grad zamiast deszczu, Płomienie ognia na ich ziemię;
Psm 105:33 Zniszczył ich winorośle i figowce I połamał drzewa ich kraju.
Psm 105:34 Rzekł, i spadła szarańcza I niezliczone mnóstwo chrząszczy.
Psm 105:35 I pożarły one wszelką zieleń w ich ziemi, I zjadły plon ich roli.
Psm 105:36 Potem pobił wszystkich pierworodnych w ich kraju, Pierwociny wszystkiej ich siły.
Psm 105:37 Wyprowadził ich ze srebrem i złotem, A nie było ułomnych wśród ich plemion.
Psm 105:38 Egipt uradował się z ich wyjścia, Bo padł na nich strach przed nimi.
Psm 105:39 Rozpostarł obłok jak zasłonę I ogień, by rozświetlał noc.
Psm 105:40 Prosili, a On zesłał przepiórki I chlebem niebieskim ich nasycił.
Psm 105:41 Rozszczepił skałę i trysnęły wody, Popłynęły strumieniem w pustyni.
Psm 105:42 Wspomniał bowiem na słowo swoje święte, Na Abrahama, sługę swego.
Psm 105:43 I wyprowadził lud swój wśród wesela, Wśród radosnych śpiewów wybrańców swoich.
Psm 105:44 Potem dał im ziemię narodów, I posiedli dorobek ludów,
Psm 105:45 Aby przestrzegali ustaw jego I zachowali zakon jego. Alleluja.

Psalm 106

Psm 106:1 Alleluja. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
Psm 106:2 Kto wysłowi potężne dzieła Pana, Kto ogłosi całą chwałę jego?
Psm 106:3 Błogosławieni, którzy strzegą prawa, W każdym czasie wykonują sprawiedliwość!
Psm 106:4 Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego, Nawiedź mnie zbawieniem swoim,
Psm 106:5 Bym mógł oglądać szczęście wybrańców twoich, Radować się radością ludu twego, Chlubić się razem z dziedzictwem twoim!
Psm 106:6 Zgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi, Zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie.
Psm 106:7 Ojcowie nasi nie zważali na cuda twoje w Egipcie, Nie pamiętali wielkiej łaski twojej I buntowali się nad Morzem Czerwonym.
Psm 106:8 A jednak wybawił ich dla imienia swego, Aby okazać moc swoją.
Psm 106:9 Zgromił Morze Czerwone, tak że wyschło, I przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
Psm 106:10 Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili, I wyzwolił ich z ręki wrogów.
Psm 106:11 Wody okryły ich ciemięzców, Ani jeden z nich się nie ostał.
Psm 106:12 Wtedy uwierzyli słowu jego, Śpiewali pieśni na jego chwałę.
Psm 106:13 Lecz szybko zapomnieli o jego czynach, Nie pokładali nadziei w radzie jego.
Psm 106:14 Dali upust pożądliwości na pustyni I kusili Boga na pustkowiu.
Psm 106:15 Wtedy dał im, czego żądali, Tyle, że aż chorowali z przesytu.
Psm 106:16 Gdy unieśli się zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, Przeciw Aaronowi, świętemu Pańskiemu,
Psm 106:17 Rozwarła się ziemia i połknęła Datana, I pokryła zgraję Abirama.
Psm 106:18 Wybuchł też ogień przeciwko ich zgrai, Płomień strawił bezbożnych.
Psm 106:19 Uczynili cielca na Horebie I kłaniali się ulanemu posągowi,
Psm 106:20 Zamienili chwałę Boga swego Na obraz wołu jedzącego trawę.
Psm 106:21 Zapomnieli o Bogu, wybawicielu swoim, Który wielkich dzieł dokonał w Egipcie,
Psm 106:22 Cudów w krainie Chama, Rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym.
Psm 106:23 Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, Gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, Który stanął w wyłomie przed nim, Aby odwrócić gniew jego Tak, aby ich nie wytracił.
Psm 106:24 I wzgardzili ziemią rozkoszną, Nie uwierzyli słowu jego.
Psm 106:25 Szemrali w swoich namiotach, Nie słuchali głosu Pana.
Psm 106:26 Wtedy podniósł na nich rękę swoją, By ich wytracić na pustyni,
Psm 106:27 Aby potomstwo ich rozrzucić wśród narodów I rozproszyć ich po wszystkich ziemiach.
Psm 106:28 Przyłączyli się do Baal-Peora I jedli z ofiar składanych umarłym.
Psm 106:29 Rozgniewali go postępkami swymi, Dlatego spadła na nich plaga.
Psm 106:30 Wtedy wystąpił Pinchas i wkroczył, I plaga ustała.
Psm 106:31 Poczytano mu to za sprawiedliwość, Z pokolenia w pokolenie, na wieki.
Psm 106:32 Potem rozgniewali go u wód Meriba Tak, że Mojżesz cierpiał z ich powodu,
Psm 106:33 Bo rozgoryczyli ducha jego, I wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi.
Psm 106:34 Nie wytępili ludów Tak, jak Pan im nakazał,
Psm 106:35 Ale zmieszali się z poganami I nauczyli się ich czynów.
Psm 106:36 Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką.
Psm 106:37 Ofiarowali demonom Synów swych i córki swoje.
Psm 106:38 Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich, Które ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią.
Psm 106:39 Splugawili się czynami swoimi I cudzołożyli postępkami swymi.
Psm 106:40 Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój I obrzydził sobie dziedzictwo swoje.
Psm 106:41 Wydal ich w ręce narodów; I panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili.
Psm 106:42 Gnębili ich wrogowie, Ujarzmiając ich swoją ręką.
Psm 106:43 Wiele razy ich wybawiał, Lecz oni buntowali się w zamysłach swoich I upadli przez winy swoje.
Psm 106:44 Lecz wejrzał na ich niedolę I wysłuchał ich wołania.
Psm 106:45 Przypomniał sobie o swym przymierzu z nimi I zlitował się według wielkiej łaski swojej.
Psm 106:46 Wzbudził dla nich miłosierdzie U wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę.
Psm 106:47 Zbaw nas, Panie, Boże nasz, I zgromadź nas spośród narodów, Abyśmy dziękowali imieniu twemu świętemu I aby naszą chlubą było uwielbianie ciebie!
Psm 106:48 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! Niech wszystek lud powie: Amen! Alleluja!

Psalm 107

Psm 107:1 Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
Psm 107:2 Niech mówią odkupieni przez Pana, Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela,
Psm 107:3 Których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, Z północy i południa!
Psm 107:4 Błądzili po pustyni, po pustkowiu, Nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego.
Psm 107:5 Byli głodni i spragnieni, Dusza w nich omdlewała.
Psm 107:6 Wołali do Pana w niedoli swej, A On wybawił ich z utrapienia.
Psm 107:7 Poprowadził ich drogą prostą, Aby mogli dojść do miasta zamieszkałego.
Psm 107:8 Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za jego cuda dla synów ludzkich,
Psm 107:9 Napoił bowiem duszę pragnącego, A duszę głodnego napełnił dobrem!
Psm 107:10 Siedzieli w ciemności i mroku, Związani nędzą i żelazem,
Psm 107:11 Ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym I pogardzili radą Najwyższego.
Psm 107:12 Serce ich upokorzył trudem; Słaniali się, a nikt nie pomógł.
Psm 107:13 I wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
Psm 107:14 Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, A więzy ich rozerwał.
Psm 107:15 Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za cuda jego dla synów ludzkich!
Psm 107:16 Ponieważ skruszył bramy spiżowe I połamał zasuwy żelazne.
Psm 107:17 Chorowali z powodu swego występnego życia I cierpieli z powodu swych win.
Psm 107:18 Wszelki pokarm obrzydł im I bliscy już byli bram śmierci.
Psm 107:19 Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
Psm 107:20 Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć I wyratować ich od zagłady.
Psm 107:21 Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za cuda jego dla synów ludzkich!
Psm 107:22 Niechaj składają ofiary dziękczynne, Niech z radością opowiadają o czynach jego!
Psm 107:23 Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, Uprawiając handel na wielkich wodach,
Psm 107:24 Widzieli dzieła Pana I cuda jego na głębinach.
Psm 107:25 Rzekł, i zerwała się burza, Która spiętrzyła fale,
Psm 107:26 Wznosili się aż do nieba, Zapadali się w głębiny; Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie.
Psm 107:27 Zataczali się i chwiali jak pijani, A cała ich mądrość obróciła się wniwecz.
Psm 107:28 Wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia.
Psm 107:29 Uciszył burzę, I uspokoiły się fale morskie.
Psm 107:30 Wtedy radowali się, że się uspokoiły, I zawiódł ich do upragnionej przystani.
Psm 107:31 Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego I za cuda jego dla synów ludzkich!
Psm 107:32 Niechaj go wysławiają w zgromadzeniu ludu I niechaj go chwalą w radzie starszych!
Psm 107:33 Zamienił rzeki w pustynię, A źródła wód w ziemię suchą.
Psm 107:34 Ziemię urodzajną w słoną i jałową Z powodu złości jej mieszkańców.
Psm 107:35 Pustynię zamienił w zbiorniki wód, A ziemię suchą w źródła wód.
Psm 107:36 Osadził tam głodnych I założyli miasto do zamieszkania.
Psm 107:37 Obsiali pola i zasadzili winnice, I zebrali obfity plon.
Psm 107:38 Błogosławił im i rozmnażali się bardzo, A bydła ich nie umniejszył.
Psm 107:39 Lecz zmaleli i zgnębieni byli Przez ucisk, nieszczęście i strapienie.
Psm 107:40 Wylał wzgardę na dostojników I sprawił, że błądzili po bezdrożnym pustkowiu,
Psm 107:41 Ale ubogiego podniósł z nędzy I rozmnożył rodzinę jego jak trzodę.
Psm 107:42 Widzą to prawi i cieszą się, A wszelkie bezprawie zamyka swe usta.
Psm 107:43 Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma I rozważa łaskawość Pana!