Aktualności

Psalmy 143-145

Psalmy 143-145

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 143

Psm 143:1 Psalm Dawidowy. Panie! Słuchaj modlitwy mojej, Usłysz błaganie moje! Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej!
Psm 143:2 Nie pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą!
Psm 143:3 Nieprzyjaciel prześladuje mnie, Miażdży na proch życie moje, Wtrąca mnie w ciemności, Jak tych, którzy dawno umarli.
Psm 143:4 Omdlewa we mnie duch mój, Trwoży się we mnie serce moje.
Psm 143:5 Wspominam dni dawne, Rozmyślam o wszystkich dziełach twoich, Rozważam czyny rąk twoich.
Psm 143:6 Wyciągam ręce do ciebie; Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia. Sela.
Psm 143:7 Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa; Nie ukrywaj przede mną oblicza swego, Bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu!
Psm 143:8 Daj mi o świcie doznać łaski twojej, Bo tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, Bo ku tobie podnoszę duszę moją!
Psm 143:9 Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, Do ciebie się uciekam!
Psm 143:10 Naucz mnie czynić wolę swoją, Bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie Po równej ziemi!
Psm 143:11 Dla imienia swego, Panie, zachowaj mnie! W sprawiedliwości swojej wywiedź mnie z niedoli!
Psm 143:12 Przez łaskę swą wytrać nieprzyjaciół moich I wygub wszystkich dręczycieli moich, Bom ja sługa twój!

Psalm 144

Psm 144:1 Dawidowy. Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje do boju!
Psm 144:2 Łaska moja i twierdza moja, Obrona moja i wybawca mój, Tarcza moja i ucieczka moja; On mi poddaje narody.
Psm 144:3 Panie, czymże jest człowiek, że nań baczysz, I syn człowieczy, że o nim myślisz.
Psm 144:4 Człowiek podobny jest do tchnienia, Dni jego są jak cień, co mija.
Psm 144:5 Panie, nachyl niebiosa twoje i zstąp; Dotknij gór, niech zadymią!
Psm 144:6 Zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich, Wypuść strzały swoje i spraw wśród nich zamieszanie!
Psm 144:7 Wyciągnij rękę swą z wysokości, Wybaw mnie i ratuj z wód wielkich, z ręki cudzoziemców,
Psm 144:8 Których usta mówią kłamstwo, A prawica ich jest prawicą zdradliwą.
Psm 144:9 Boże, zaśpiewam ci nową pieśń, Na harfie dziesięciostrunnej zagram ci.
Psm 144:10 Ty dajesz królom zwycięstwo; Dawida, sługę swego, wybawiłeś od miecza srogiego.
Psm 144:11 Wybaw mnie i ratuj z ręki cudzoziemców, Których usta mówią kłamstwo, A prawica ich jest prawicą zdradliwą.
Psm 144:12 Niech synowie nasi będą jak rośliny Dobrze wyrośnięte w młodości swojej, A córki nasze jak kolumny wyciosane Zdobiące świątynię!
Psm 144:13 Spichlerze nasze niech będą pełne, Zaopatrzone we wszelkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, Niech rodzą dziesięć tysięcy na naszych polach!
Psm 144:14 Bydło nasze niech będzie ciężarne, Bez szkód i strat, I niech nie będzie narzekań na ulicach naszych!
Psm 144:15 Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi, Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan!

Psalm 145

Psm 145:1 Hymn Dawida. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki.
Psm 145:2 Co dzień błogosławić ci będę I wysławiać imię twoje na wieki.
Psm 145:3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona.
Psm 145:4 Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej.
Psm 145:5 Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje.
Psm 145:6 Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej.
Psm 145:7 Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać.
Psm 145:8 Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski.
Psm 145:9 Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.
Psm 145:10 Niech dziękują ci, Panie, wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!
Psm 145:11 Niech mówią o chwale królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją,
Psm 145:12 Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego!
Psm 145:13 Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.
Psm 145:14 Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.
Psm 145:15 Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.
Psm 145:16 Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.
Psm 145:17 Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.
Psm 145:18 Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze,
Psm 145:19 Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich,
Psm 145:20 Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci.
Psm 145:21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków!