Aktualności

Psalmy 146-148

Psalmy 146-148

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 146

Psm 146:1 Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana!
Psm 146:2 Chwalić będę Pana, pókim żyw, Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.
Psm 146:3 Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nie może pomóc!
Psm 146:4 Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego.
Psm 146:5 Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego,
Psm 146:6 On uczynił niebo i ziemię, Morze i wszystko, co w nim jest, Dochowuje wierności na wieki,
Psm 146:7 Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, Daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów,
Psm 146:8 Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych.
Psm 146:9 Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, Lecz drogę bezbożnych zatraca.
Psm 146:10 Pan jest królem na wieki, Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja.

Psalm 147

Psm 147:1 Chwalcie Pana, Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła.
Psm 147:2 Pan buduje Jeruzalem, Zgromadza rozproszonych Izraela.
Psm 147:3 Uzdrawia tych, których serce jest złamane, I zawiązuje ich rany.
Psm 147:4 Wyznacza liczbę gwiazd, Wszystkim nadaje imiona.
Psm 147:5 Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, Mądrość jego jest niezmierzona.
Psm 147:6 Pan podnosi pokornych, Bezbożnych do ziemi poniża.
Psm 147:7 Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, Grajcie Panu naszemu na cytrze!
Psm 147:8 Okrywa niebiosa obłokami, Przygotowuje deszcz dla ziemi, Sprawia, że trawa rośnie na górach.
Psm 147:9 Daje bydłu pokarm jego, Młodym krukom, gdy do niego wołają.
Psm 147:10 Nie lubuje się w sile rumaka, Nie ma upodobania w goleniach męża.
Psm 147:11 Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, Którzy ufają łasce jego.
Psm 147:12 Chwal, Jeruzalem, Pana; Sław, Syjonie, Boga swego!
Psm 147:13 Bo On umocnił zasuwy bram twoich, Błogosławił synom twoim wśród ciebie.
Psm 147:14 On zapewnia pokój granicom twoim, Karmi cię najlepszą pszenicą.
Psm 147:15 On posyła swój rozkaz na ziemię, Szybko biegnie słowo jego.
Psm 147:16 On daje śnieg jak wełnę, Szron jak popiół rozsypuje.
Psm 147:17 Rozrzuca grad swój jak okruchy, Któż ostoi się przed jego mrozem?
Psm 147:18 Posyła słowo swoje i sprawia roztopy, Wionie swym wiatrem i ciekną wody.
Psm 147:19 Oznajmił swe słowo Jakubowi, Ustawy swe i prawa Izraelowi.
Psm 147:20 Nie uczynił tak żadnemu ludowi, Dlatego nie znają jego praw. Alleluja.

Psalm 148

Psm 148:1 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach!
Psm 148:2 Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy jego!
Psm 148:3 Chwalcie go, słońce i księżycu, Chwalcie go, gwiazdy świecące!
Psm 148:4 Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami!
Psm 148:5 Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone!
Psm 148:6 Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie.
Psm 148:7 Chwalcie Pana z ziemi, Potwory morskie i wszystkie głębiny!
Psm 148:8 Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz!
Psm 148:9 Góry i wszystkie pagórki, Drzewa owocowe i wszystkie cedry!
Psm 148:10 Zwierzęta i wszystko bydło, Płazy i ptactwo skrzydlate!
Psm 148:11 Królowie ziemscy i wszystkie narody, Książęta i wszyscy sędziowie ziemi!
Psm 148:12 Młodzieńcy, a także dziewice, Starcy razem z dziećmi.
Psm 148:13 Niech chwalą imię Pana, Bo samo jego imię jest wzniosłe, Chwała jego jest nad ziemią i niebem!
Psm 148:14 Pomnożył moc ludu swego Chwała wszystkim wiernym jego – Synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja.