Aktualności

Psalmy 27-29

Psalmy 27-29

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 27

Psm 27:1 Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Psm 27:2 Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, Aby pożreć ciało moje – Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi – Potkną się i upadną.
Psm 27:3 Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Psm 27:4 O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego.
Psm 27:5 Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale.
Psm 27:6 Teraz wznosi się głowa moja Nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana.
Psm 27:7 Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, I zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie!
Psm 27:8 Z natchnienia twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego!” Przeto oblicza twego szukam, Panie.
Psm 27:9 Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego!
Psm 27:10 Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie.
Psm 27:11 Naucz mnie, Panie, drogi swojej I prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich!
Psm 27:12 Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem!
Psm 27:13 Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana W krainie żyjących.
Psm 27:14 Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!

Psalm 28

Psm 28:1 Dawidowy. Do ciebie wołam, Panie, skało moja. Nie bądź głuchy na wołanie moje, Abym, jeślibyś milczał, Nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu!
Psm 28:2 Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do ciebie, Gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni twojej!
Psm 28:3 Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi, którzy czynią nieprawość, Którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich!
Psm 28:4 Odpłać im według czynu ich I według złości uczynków ich, Według dzieła rąk ich odpłać im, Oddaj im, jak zasłużyli!
Psm 28:5 Bo nie zważają na sprawy Pana, Ani na dzieła rąk jego, Przeto zniszczy ich i nie odbuduje.
Psm 28:6 Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż wysłuchał głosu błagania mojego!…
Psm 28:7 Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, Rozweseliło się serce moje I pieśnią moją będę go sławił.
Psm 28:8 Pan jest moją ludu swego I twierdzą zbawienia pomazańca swego…
Psm 28:9 Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje! Paś ich i podtrzymuj na wieki!

Psalm 29

Psm 29:1 Psalm Dawidowy. Oddajcie Panu, synowie Boży, Oddajcie Panu chwałę i moc!
Psm 29:2 Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!
Psm 29:3 Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.
Psm 29:4 Głos Pana potężny, Głos Pana wspaniały.
Psm 29:5 Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu.
Psm 29:6 Sprawia, że Liban skacze jak cielę, A Syrion jak młody bawół.
Psm 29:7 Głos Pana krzesze płomienie ogniste.
Psm 29:8 Głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
Psm 29:9 Głos Pana wykorzenia dęby I obnaża lasy, A w świątyni jego wszystko woła: Chwała!
Psm 29:10 Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki.
Psm 29:11 Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!