Aktualności

Psalmy 66-68

Psalmy 66-68

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 66

Psm 66:1 Przewodnikowi chóru pieśń. Psalm. Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie!
Psm 66:2 Opiewajcie chwałę jego imienia, Śpiewajcie mu pieśń pochwalną!
Psm 66:3 Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje! Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej.
Psm 66:4 Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą, Niech śpiewa i opiewa imię twoje! Sela.
Psm 66:5 Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!
Psm 66:6 Przemienił morze w suchy ląd, Przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim!
Psm 66:7 Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody, Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy! Sela.
Psm 66:8 Błogosławcie, narody, Boga naszego I ogłaszajcie głośno chwałę jego!
Psm 66:9 Zachował przy życiu duszę naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.
Psm 66:10 Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro.
Psm 66:11 Wpędziłeś nas w sidła, Włożyłeś brzemię na biodra nasze.
Psm 66:12 Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.
Psm 66:13 Dlatego wejdę do domu twego z całopaleniem, Dopełnię ci ślubów moich,
Psm 66:14 Które złożyły wargi moje, Wypowiedziały usta moje w niedoli mojej.
Psm 66:15 Ofiaruję ci tłuste całopalenia wraz z wonnością ofiar z baranów, Ofiaruję ci woły i kozły. Sela.
Psm 66:16 Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, A opowiem, co On uczynił dla duszy mojej!
Psm 66:17 Do niego wołałem ustami mymi I wysławiałem go językiem moim.
Psm 66:18 Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał.
Psm 66:19 Lecz Bóg mnie wysłuchał, Zwrócił uwagę na modlitwę moją.
Psm 66:20 Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej I nie odmówił mi swej łaski!

Psalm 67

Psm 67:1 Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm. Pieśń.
Psm 67:2 Niech nam Bóg miłościw będzie I niech nam błogosławi, Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje! Sela.
Psm 67:3 Aby poznano na ziemi drogę twoją, Wśród wszystkich narodów zbawienie twoje.
Psm 67:4 Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy!
Psm 67:5 Niech się radują i weselą narody, Gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie I kierujesz narodami na ziemi! Sela.
Psm 67:6 Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy!
Psm 67:7 Ziemia wydała plon swój: Błogosławi nam Bóg, nasz Bóg.
Psm 67:8 Niech nam Bóg błogosławi, A niech się go boją wszystkie krańce ziemi!

Psalm 68

Psm 68:1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.
Psm 68:2 Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego, I uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą.
Psm 68:3 Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz; Jak się rozpływa wosk od ognia, Tak giną przed Bogiem bezbożni.
Psm 68:4 Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, I weselą się radośnie!
Psm 68:5 Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu jego! Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach – Pan imię jego – radujcie się przed nim!
Psm 68:6 Ojcem sierot i sędzią wdów Jest Bóg w swym świętym przybytku.
Psm 68:7 Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, Wyprowadza więźniów na wolność, Lecz oporni pozostają w ziemi suchej.
Psm 68:8 Boże, gdyś wychodził przed ludem twoim, Gdyś kroczył przez pustynię, Sela,
Psm 68:9 Ziemia zadrżała, a niebiosa spłynęły przed Bogiem; Oto Synaj zatrząsł się przed Bogiem, Bogiem Izraela.
Psm 68:10 Obfity deszcz zesłałeś, Boże, A gdy dziedzictwo twoje omdlewało, orzeźwiałeś je.
Psm 68:11 Trzoda twoja zamieszkała w niej; W dobroci swej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego.
Psm 68:12 Pan daje hasło, Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki.
Psm 68:13 Królowie wojsk uciekają, uciekają, Ale pani domu dzieli łupy.
Psm 68:14 Czy chcecie spoczywać między zagrodami? Skrzydła gołębicy pokrywają się srebrem, A pióra jej skrzydeł mienią się złotem.
Psm 68:15 Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, Padał śnieg na Salmonie.
Psm 68:16 Górą Bożą jest góra Baszan, Górą pełną szczytów góra Baszan.
Psm 68:17 Czemu zazdrośnie spoglądacie, szczyty górskie, Na górę, którą wybrał Bóg na swą siedzibę? Pan zamieszka tam na wieki.
Psm 68:18 Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy; Pan przybył z Synaju do świątyni.
Psm 68:19 Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, Wziąłeś ludzi; nawet oporni mieszkają u Pana, Boga.
Psm 68:20 Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Sela.
Psm 68:21 Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci.
Psm 68:22 Zaiste, roztrzaska Bóg głowę wrogów swoich, Włochaty łeb tego, który trwa w winach swoich.
Psm 68:23 Rzekł Pan: Sprowadzę ich z Baszanu, Sprowadzę z głębin morskich,
Psm 68:24 Aby noga twoja brodziła we krwi, Język psów twoich miał żer swój z wrogów.
Psm 68:25 Widziano pochody twoje, Boże! Pochody Boga mego, Króla mego w świątyni.
Psm 68:26 Na przedzie szli śpiewacy, za nimi grajkowie Wśród dziewcząt bijących w bębny.
Psm 68:27 W chórach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy się wywodzicie z Izraela.
Psm 68:28 Tam Beniamin, najmłodszy, idzie na czele, Książęta Judy w szatach wzorzystych, Książęta Zebulona, książęta Naftaliego.
Psm 68:29 Rozkazuj, Boże, według mocy swojej, Umocnij, Boże, to co dla nas uczyniłeś,
Psm 68:30 Z świątyni twojej nad Jeruzalemem! Tobie niech przyniosą królowie dary.
Psm 68:31 Zgrom zwierzę w trzcinie, Stado byków wraz z cielcami ludów! Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu, Rozprosz narody, które chcą wojny!
Psm 68:32 Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu, Niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga!
Psm 68:33 Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, Grajcie Panu, Sela,
Psm 68:34 Temu, który jeździ na niebiosach, Niebiosach odwiecznych. Oto odzywa się głosem swym, Głosem potężnym.
Psm 68:35 Uznajcie moc Boga! Majestat jego jest nad Izraelem, A moc jego w obłokach.
Psm 68:36 Straszny jest Bóg w świątyni swojej; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony!