Aktualności

Psalmy 78-80

Psalmy 78-80

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 78

Psm 78:1 Pieśń pouczająca. Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, Nakłońcie uszu na słowa ust moich!
Psm 78:2 Do przypowieści otworzę usta moje, Opowiem zagadkowe dzieje starodawne.
Psm 78:3 Cośmy słyszeli i poznali, I co nam opowiadali ojcowie nasi,
Psm 78:4 Tego nie zataimy przed synami ich, Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu: Chwalebne czyny Pana i moc jego Oraz cudowne dzieła, których dokonał.
Psm 78:5 Związał Jakuba przykazaniami I ustanowił w Izraelu zakon, Który nadał ojcom naszym, Aby głosili go synom swoim,
Psm 78:6 Aby poznało go następne pokolenie, A synowie, którzy się urodzą, Znów opowiadali go dzieciom swoim:
Psm 78:7 Że mają pokładać nadzieję w Bogu I nie zapominać o dziełach Bożych, Lecz strzec przykazań jego;
Psm 78:8 Żeby nie byli, jak ojcowie ich, Pokoleniem przekornym i niewiernym, Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu.
Psm 78:9 Synowie Efraima, łucznicy, Uciekli w dniu boju.
Psm 78:10 Nie strzegli przymierza Bożego, A według zakonu jego nie chcieli postępować.
Psm 78:11 Zapomnieli o czynach jego I o cudownych dziełach, które im ukazał.
Psm 78:12 Wobec ojców ich czynił cuda W ziemi egipskiej, na polach Soanu.
Psm 78:13 Rozdzielił morze i przeprowadził ich, I ustawił wody jak wały.
Psm 78:14 Prowadził ich za dnia w obłoku, A całą noc w blasku ognia.
Psm 78:15 Rozłupał skały na pustyni I napoił ich obficie jakby głębiami wód.
Psm 78:16 Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały I wody spływały jak rzeki.
Psm 78:17 Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu I buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni.
Psm 78:18 Kusili Boga w sercu swym, Żądając pokarmu według woli swojej.
Psm 78:19 Mówili przeciwko Bogu tymi słowy: Czy może Bóg zastawić stół na pustyni?
Psm 78:20 Oto uderzył w skałę I wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu?
Psm 78:21 Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem; Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, Także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi,
Psm 78:22 Że nie uwierzyli Bogu I nie zaufali zbawieniu jego.
Psm 78:23 Rozkazał więc obłokom w górze I otworzył bramy niebios.
Psm 78:24 Spuścił im, jak deszcz, mannę na pokarm I dał im zboże z niebios.
Psm 78:25 Wszyscy jedli chleb anielski; Zesłał im żywności do syta.
Psm 78:26 Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu I przyniósł mocą swoją wiatr południowy.
Psm 78:27 Spuścił na nich mięso jak proch, A ptactwo skrzydlate jak piasek morski.
Psm 78:28 Padło ono pośród ich obozu, Wokół ich namiotów.
Psm 78:29 Jedli i nasycili się bardzo; I dał im, czego pożądali.
Psm 78:30 A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, Choć jeszcze pokarm był w ustach ich,
Psm 78:31 Spadł na nich gniew Boży I pozabijał najznakomitszych wśród nich, A młodzież Izraela powalił.
Psm 78:32 Mimo to nadal grzeszyli I nie uwierzyli cudownym dziełom jego.
Psm 78:33 Przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, A lat swoich w trwodze.
Psm 78:34 Gdy ich zabijał, szukali go, Nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga.
Psm 78:35 Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, Że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich.
Psm 78:36 Schlebiali mu ustami, A językiem okłamywali go,
Psm 78:37 Bo serce ich nie było szczere wobec niego I nie byli wierni jego przymierzu.
Psm 78:38 On jednak, będąc miłosierny, Odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął gwałtownością swoją.
Psm 78:39 Pamiętał o tym, że są ciałem, Tchnieniem, które ulatuje i nie wraca.
Psm 78:40 Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni I zasmucali go na pustkowiu!
Psm 78:41 Ustawicznie kusili Boga I zasmucali Świętego Izraela.
Psm 78:42 Nie pamiętali czynów jego ręki, Dnia, w którym wyzwolił ich od ciemiężcy,
Psm 78:43 Gdy czynił w Egipcie znaki, A cuda swe na polach Soanu,
Psm 78:44 Gdy przemienił w krew rzeki ich A potoki ich tak, że pić nie mogli.
Psm 78:45 Zesłał na nich robactwo, które ich pożerało, I żaby, które ich trapiły;
Psm 78:46 Wydał chrząszczom plony ich, A znój ich szarańczy.
Psm 78:47 Zniszczył gradem winnice ich, A sykomory ich szronem.
Psm 78:48 Wydał na pastwę gradu bydło ich, A stada ich błyskawicom.
Psm 78:49 Spuścił na nich zapalczywość swego gniewu, Popędliwość, zaciekłość i utrapienie, Poczet aniołów zagłady.
Psm 78:50 Dał upust gniewowi swemu, Nie ochronił od śmierci duszy ich, A życie ich wydał zarazie.
Psm 78:51 Pobił wszystkich pierworodnych w Egipcie, Pierwociny tężyzny męskiej w namiotach Chama.
Psm 78:52 Jak owce wyprowadził lud swój, A wiódł ich jak trzodę po pustyni.
Psm 78:53 Prowadził ich bezpiecznie tak, że się nie lękali, A nieprzyjaciół ich przykryło morze!
Psm 78:54 Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, Do góry, którą nabyła prawica jego.
Psm 78:55 Wypędził przed nimi narody, Wyznaczył sznurem ich dziedzictwo I osadził w namiotach ich plemiona izraelskie.
Psm 78:56 Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu, I nie strzegli przykazań jego,
Psm 78:57 Lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie ich; Zawiedli jak łuk obwisły.
Psm 78:58 Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, A bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość.
Psm 78:59 Bóg usłyszał to, zapłonął gniewem I zupełnie odrzucił Izraela.
Psm 78:60 Porzucił przybytek w Sylo, Namiot, w którym mieszkał wśród ludzi.
Psm 78:61 Oddał w niewolę arkę przymierza I chwałę swoją w ręce wroga.
Psm 78:62 Wydał lud swój na pastwę miecza I rozgniewał się na dziedzictwo swoje.
Psm 78:63 Ogień pożarł młodzieńców jego, A dziewicom jego nie śpiewano pieśni weselnych.
Psm 78:64 Kapłani jego padli od miecza, A wdowy jego nie opłakiwały zmarłych.
Psm 78:65 Lecz Pan ocknął się jakby ze snu, Jak wojownik, który sobie podochocił winem.
Psm 78:66 Uderzył na tyły wrogów swoich I okrył ich wieczną hańbą.
Psm 78:67 Wzgardził namiotem Józefa, A plemienia Efraima nie wybrał,
Psm 78:68 Lecz wybrał plemię Judy I górę Syjon, którą miłuje.
Psm 78:69 Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
Psm 78:70 Wybrał Dawida, sługę swego, Powołał go od trzód owiec.
Psm 78:71 Przywiódł go do owiec karmiących, Aby pasł Jakuba, lud jego, I Izraela, dziedzictwo jego.
Psm 78:72 I on pasł ich w prawości serca swego, I prowadził ich rozsądnie ręką swoją.

Psalm 79

Psm 79:1 Psalm Asafowy. Boże! Poganie wtargnęli do dziedzictwa twego, Znieważyli przybytek twój święty, Jeruzalem zamienili w rumowisko.
Psm 79:2 Trupy sług twoich dali na żer ptactwu niebieskiemu, Ciała wiernych twoich dzikim zwierzętom.
Psm 79:3 Rozlali krew ich jak wodę wokół Jeruzalemu, Nie było nikogo, kto by ich pogrzebał.
Psm 79:4 Staliśmy się hańbą dla naszych sąsiadów, Pośmiewiskiem i szyderstwem dla naszego otoczenia.
Psm 79:5 Dokądże, Panie? Czyż wiecznie gniewać się będziesz? Jak ogień płonąć będzie zapalczywość twoja?
Psm 79:6 Wylej gniew swój na narody, które cię nie znają, I na królestwa, które nie wzywają imienia twego,
Psm 79:7 Albowiem pożarli Jakuba I spustoszyli siedzibę jego!
Psm 79:8 Nie pamiętaj nam dawnych win; Niech nas rychło spotka miłosierdzie twoje, Bośmy bardzo nędzni!
Psm 79:9 Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, Dla chwały imienia twego wybaw nas I odpuść grzechy nasze Dla imienia twego!
Psm 79:10 Czemu narody mają mówić: Gdzież jest Bóg ich? Niech jawna będzie wśród narodów w oczach naszych Zemsta za przelaną krew sług twoich!
Psm 79:11 Niech dotrze do ciebie jęk więźniów! Mocą ramienia swego uwolnij skazanych na śmierć!
Psm 79:12 Odpłać sąsiadom naszym siedemkroć urąganie ich, Którym ciebie obrażali, Panie!
Psm 79:13 My zaś, lud twój i owce pastwiska twojego, Będziemy sławić cię na wieki, Będziemy opowiadać chwałę twoją z pokolenia w pokolenie.

Psalm 80

Psm 80:1 Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilie…” Świadectwo. Asafowy. Psalm.
Psm 80:2 Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, Który zasiadasz na cherubach, Ukaż się w chwale!
Psm 80:3 Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manassesa Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą!
Psm 80:4 Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni!
Psm 80:5 Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, Pomimo modlitwy ludu swojego?
Psm 80:6 Karmisz nas płaczem jak chlebem I poisz nas łzami nad miarę.
Psm 80:7 Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych I szydzą z nas nieprzyjaciele nasi.
Psm 80:8 Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!
Psm 80:9 Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, Wygnałeś narody i ją zasadziłeś.
Psm 80:10 Przygotowałeś jej miejsce, Zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię.
Psm 80:11 Jej cieniem góry zostały okryte, A jej gałęziami cedry Boże.
Psm 80:12 Wypuściła pędy aż do morza, A latorośle swe aż do Rzeki.
Psm 80:13 Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej, Tak że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą?
Psm 80:14 Pustoszy ją dzik, A zwierz dziki pasie się na niej.
Psm 80:15 Boże Zastępów, spraw nam odnowę! Spójrz z nieba i patrz, I ujmij się za tą winoroślą
Psm 80:16 I szczepem, który zasadziła prawica twoja, Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś.
Psm 80:17 Spalili ją ogniem i porąbali; Niech zginą od grozy oblicza twego!
Psm 80:18 Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej, Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.
Psm 80:19 My zaś nie odstąpimy już od ciebie. Zachowaj nas przy życiu A będziemy wzywali imienia twojego!
Psm 80:20 Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.