Aktualności

Psalmy 93-95

Psalmy 93-95

Fragment na dziś

PSALMY

Psalm 93

Psm 93:1 Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.
Psm 93:2 Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności.
Psm 93:3 Podnoszą rzeki, Panie, Podnoszą rzeki swój głos, Podnoszą rzeki swe wzburzone fale.
Psm 93:4 Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, Mocniejszy jest Pan na wysokości.
Psm 93:5 Świadectwa twoje są godne wiary, Ozdobą domu twego, Panie, jest świętość po wsze czasy.

Psalm 94

Psm 94:1 Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty, ukaż się!
Psm 94:2 Powstań, Sędzio ziemi, Oddaj pysznym to, na co zasługują!
Psm 94:3 Jak długo bezbożni, Panie, Jak długo bezbożni radować się będą?
Psm 94:4 Z pianą na ustach mówią zuchwale, Przechwalają się wszyscy złoczyńcy.
Psm 94:5 Lud twój, Panie, depczą, A dziedzictwo twoje gnębią.
Psm 94:6 Zabijają wdowę i przybysza I mordują sieroty
Psm 94:7 Mówiąc: Pan nie widzi tego. I nie zważa na to Bóg Jakuba.
Psm 94:8 Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, A wy, głupcy, kiedyż zmądrzejecie?
Psm 94:9 Czy Ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi Ten, kto ukształtował oko?
Psm 94:10 Czy Ten, co wychowuje narody, nie karci; On, który uczy człowieka poznania?
Psm 94:11 Pan zna myśli ludzi, Bo są marnością.
Psm 94:12 Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego,
Psm 94:13 Aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli, Aż wykopią dół bezbożnemu.
Psm 94:14 Bo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści,
Psm 94:15 Gdyż prawo musi pozostać prawem I za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca.
Psm 94:16 Któż stanie przy mnie przeciwko złośnikom, Kto ujmie się za mną przeciwko złoczyńcom?
Psm 94:17 Gdyby Pan nie był mi pomocą, Dawno leżałbym w krainie milczenia.
Psm 94:18 Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja Łaska twoja, Panie, wsparła mnie.
Psm 94:19 Pociechy twoje rozweselają duszę moją W licznych utrapieniach serca mego.
Psm 94:20 Czyż z tobą sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, Który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa?
Psm 94:21 Nastają na sprawiedliwego I krew niewinną potępiają.
Psm 94:22 Lecz Pan jest twierdzą moją I Bóg mój skałą schronienia mego.
Psm 94:23 On odpłaci im za niegodziwość, A z powodu złości wytraci ich; Wytraci ich Pan, Bóg nasz.

Psalm 95

Psm 95:1 Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!
Psm 95:2 Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach,
Psm 95:3 Gdyż wielkim Bogiem jest Pan I Królem wielkim nad wszystkich bogów.
Psm 95:4 W jego ręku są głębokości ziemi I jego są szczyty gór.
Psm 95:5 Jego jest morze i On je uczynił, I suchy ląd ręce jego ukształtowały.
Psm 95:6 Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!
Psm 95:7 On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli:
Psm 95:8 Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni,
Psm 95:9 Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje.
Psm 95:10 Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu I rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich.
Psm 95:11 Dlatego przysiągłem w gniewie swoim: Nie wejdą do odpocznienia mego.